13/04/15 - נדחתה עתירה מנהלית כנגד בית חולים כרמל שיוצג ע"י משרדנו
ביום 13/04/2015 דחה בית המשפט המחוזי (כב' השופטת למלשטרייך) עתירה מנהלית כנגד בית חולים כרמל. לטענת העותרת היא הייתה אמורה לזכות במכרז שערך בי"ח כרמל וכי נפלו פגמים בניהול המכרז ע"י בית החולים שבגינם יש להכריז עליה כזוכה. בית המשפט קיבל בפסק הדין את עמדת בית החולים וקבע כי ההליך התנהל כדין לרבות בבחירת הזוכה ואף חייב את העותרת בהוצאות לטובת בית החולים.

 
29/03/15 - דירוג "גלובס DUN'S 100": עורכי הדין המובילים בישראל
בדירוג "גלובס 100 dun's" של עורכי הדין המובילים בישראל (דירוג אשר נערך בשיתוף פעולה בין קבוצת דן אנד ברדסטריט ישראל ועיתון גלובס), נכלל משרדנו ברשימה היוקרתית של המשרדים הידועים בתחום התובענות הייצוגיות

 
25/03/15 - נשיאת בית המשפט העליון קבעה דיון נוסף בתביעה ייצוגית שהוגשה ע"י משרדנו
ביום 25/03/2015 הורתה נשיאת ביהמ"ש העליון, כב' השופטת מרים נאור, כי יש לקיים דיון נוסף בהרכב מורחב של שבעה שופטים בתביעה ייצוגית שהוגשה ע"י משרדנו כנגד אל על בעניין דמי הביטול שניתן לגבות בגין ביטול עסקה. מדובר בהליך חריג מאוד ומיוחד שנקבע רק כאשר מדובר בתיקים בעלי חשיבות תקדימית ועקרונית.

 
15/02/15 - פסק דין בתביעה ייצוגית נ' בנק לאומי
ביום 11/2/2015 אישר ביהמ"ש המחוזי בחיפה (כבוד השופט א' קיסרי) הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו כנגד בנק לאומי בעניין גביית יתר של עמלות בגין קבלת פירוט של דפי חשבון עובר ושב. בעקבות הגשת התביעה שונתה שיטת חיוב עמלת הפקת מסמכים ובמקרים בהם הלקוח יבקש מסמכים (ובכלל זה העתקי שיקים) כשהבקשה מתייחסת בו זמנית למסמכים זמינים ושאינם זמינים בסניף יחוייב הלקוח בעמלה אחת בלבד בעבור כלל המסמכים.

 
28/01/15 - תביעה ייצוגית נגד חברת EASY JET
התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז (בלוד). עניינה של התביעה בגביית יתר כאשר לקוח מבקש לבטל הזמנה של של טיסה. לטענת התובע איזי-ג'ט גובה את מלוא מחיר הכרטיס בניכוי מיסי הנמל ובך מתעלמת מהדין הישראלי וגובה דמי ביטול מופקעים בניגוד לדין בניגוד לקבוע במפורד בחוק הגנת הצרכן. סכום התביעה הייצוגית מוערך לכל הפחות בכעשרות מיליוני ש"ח (מאות שקלים לכל ביטול)

 
05/01/15 - הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ ופמי פרימיום בע"מ
כב' השופט יצחק ענבר מבית המשפט המחוזי בתל אביב הורה על פרסום לציבור אודות הסכם פשרה שהוגש לביהמ"ש בתביעה ייצוגית שהוגשה ע"י משרדנו. התביעה הייצוגית הוגשה כנגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ ופמי פרימיום בע"מ בעניין שיפוי המבוטחים בביטוחי בריאות בסכומי ביטוח בערכם הנומינאלי ההיסטורי, בלא שסכומים אלה יוצמדו למדד המחירים לצרכן.

 
18/12/14 - פסק דין בתביעה ייצוגית נ' חברת ביטוח שירביט
ביום 14/12/14 אישר ביהמ"ש המחוזי בחיפה (כב' השופט י' גריל) הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה ע"י משרדנו כנגד חברת הביטוח שירביט בעניין היום הקובע לחישוב נזק של ירידת ערך ברכב. בהתאם להסכם הפשרה, התחייבה חברת הביטוח לשנות את מדיניותה הנוכחית ולחשב את הנזק בהתאם ליום התאונה (כפי הנדרש בתביעה) ולא לפי היום בו הומצאו כל המסמכים. בנוסף, התחייבה חברת הביטוח לפצות לעבר כל חבר קבוצה שיפנה בנדון בשיעור של 50% מההפרש בין שתי שיטות החישוב. כמו כן תשלם החברה גמול מיוחד לתובעת הייצוגית בסך של כ-15,00 ש"ח ושכ"ט בסך של כ-75,000 ש"ח לבאי כוחם.

 
01/12/14 - פסק דין בתביעה ייצוגית נגד חברות סונול וספרינט מוטורס
ביום 27/11/2014 אישר ביהמ"ש המחוזי בחיפה (כב' השופט א' קיסרי) הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה ע"י משרדנו כנגד חברות סונול וספרינט מוטורס בעניין גביית תוספת תשלום בגין שירות לילה מלקוחות המתדלקים באמצעות "דלקן" גם כאשר הם מתדלקים במשאבות השירות העצמי. בהתאם להסכם הפשרה, יעניקו החברות פיצוי לציבור בסך של כ- 321 אלף ₪ אשר יועבר כתרומה לעמותת "אור ירוק". כמו כן, ישלמו החברות גמול מיוחד לתובע הייצוגי ושכ"ט לבאי כוחו בסך כולל של כ-100,000 ש"ח.

 
16/11/14 - תביעה ייצוגית כנגד חברת מידרוג
ביום 16/11/2014, הוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה ובקשה להכיר בה כייצוגית כנגד חברת מידרוג. עניינה של התביעה, בדירוג שגוי של מספר סדרות של איגרות חוב אשר הונפקו על ידי חברת פטרוכימיים. לטענת התובעת, ביום 4/10/2012 דירגה חברת מידרוג את כל סדרות האג"ח , באופן אחיד, מבלי להתייחס וליתן משקל כלשהו לבטוחות הקיימות ו/או להעדר הבטוחות ביחס לכל אחת מסדרות אגרות החוב. רק ביום 11/06/2013 פורסם דו"ח המתקן את העיוות בדירוג אגרות החוב וקבע דירוג שונה לסדרות השונות של אגרות החוב התאם לתוחלת ההפסד הצפויה לכל סדרה בהתחשב בבטוחותיה. בדו"ח המתקן דורגו סדרות אגרות החוב, בין היתר ולמעשה בעיקר בהתאם לבטוחות העומדות לרשותן, בהינתן כשל פירעון. סכום התביעה מוערך בסך של כ- 39 מיליון ש"ח.

 
06/10/14 - דחיית ערעור של חברה קבלנית בבית המשפט העליון
בית המשפט העליון (הרכב בראשות כב' השופו ח' מלצר) דחה ערעור של חברה קבלנית כנגד לקוחות שיוצגו ע"י משרדנו ומנגד קיבל ערעור שכנגד מטעם לקוחותינו. הערעור נסב על פסק דין של בית המשפט המחוזי בו נדחתה כמעט במלואה תביעה של חברה קבלנית לתשלומים בגין פרוייקט בנייה שבוצע על ידה ולא שולמו לה לטענתה. החברה הקבלנית הגישה תביעה על סך של כ-2.6 מיליוני ש"ח וביהמ"ש המחוזי פסק לטובתה 160,000 ש"ח בלבד. על פסק הדין הוגש ערעור ע"י החברה הקבלנית ובית המשפט העליון דחה את הערעור במלואו. מנגד קיבל ביהמ"ש חלק מהערעור שכנגד והפחית את התשלום שנפסק בבימ"ש מחוזי בכ-50,000 ש"ח נוספים. כמו כן חייב ביהמ"ש העליון את החברה הקבלנית ב-25,000 ש"ח הוצאות משפט.

 
01/10/14 - דחיית תביעה של עובדת בגין טענות לפיטורים שלא כדין
בית הדין האזורי לעבודה בחיפה (הרכב בראשות כב' השופטת רימון קפלן) דחה תביעה בסך של כ-300,000 ש"ח שהגישה עובדת שפוטרה במהלך היריון כנגד בית עסק שיוצג ע"י משרדנו. לטענת העובדת היא פוטרה שלא כדין, בגלל היריונה תוך הפרת חובת השימוע, אפליה, בניגוד לחוק עבודת נשים ועוד. בית הדין בפס"ד מנומק ומפורט דחה את כל טענותיה המשפטיות והעובדתיות של התובעת בנדון ואף חייב אותה בהוצאות משפט.

 
21/07/14 - ביום 15/7/2014 נמסרה ע"י המדינה הודעת חדילה בתביעה ייצוגית שהוגשה ע"י משרדנו כנגד משרד המשפטים - הכונס הרשמי
ביום 15/7/2014 נמסרה ע"י המדינה הודעת חדילה בתביעה ייצוגית שהוגשה ע"י משרדנו כנגד משרד המשפטים - הכונס הרשמי במסגרת התביעה נטען כי המדינה גובה סכומים ביתר בתיקי פשיטת רגל ופירוק ובעקבות התביעה הודיעה המדינה כי: "החל מיום 15/7/2014 תבוצע הגבייה בהתאם לסכומים המופחתים התואמים אף את הסכום הקבוע בתקנות".

 
21/07/14 - אושר הסכם פשרה בתביעה הנגזרת אילקס מדיקל בע"מ כנגד משה בן שאול
בפסק דין מיום 13/07/2014 אישרה כבוד השופטת רות רונן, מהמחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו, את הסכם פשרה אליו הגיעו הצדדים במסגרת תביעה נגזרת שאושרה בשם חברת אילקס מדיקל בע"מ כנגד בעל השליטה בה מר משה בן שאול. בהתאם להסכם הפשרה, התחייב מר בן שאול להשיב לחברה סך של כ – 13.3 מיליון ₪ וכן ויתר על כל דרישות השכר לתקופה שבין 15/11/11 ועד 31/12/13, בה עבד עבור החברה ללא שכר. בנוסף ישא מר בן שאול בגמול למבקשים בסך של 300,000 ₪ ושכר טרחה בסך כולל של 1,800,000 ₪.

 
26/06/14 - פסק דין בתביעה ייצוגית נ' חברות הביטוח מגדל והראל
ביום 26/6/14 אישר ביהמ"ש המחוזי בחיפה (כב' השופט י' גריל) הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה ע"י משרדנו כנגד חברות הביטוח מגדל והראל בעניין היום הקובע לחישוב נזק של ירידת ערך ברכב. בהתאם להסכם הפשרה, התחייבו חברות הביטוח לשנות את מדיניותן הנוכחית ולחשב את הנזק בהתאם ליום התאונה (כפי הנדרש בתביעה) ולא לפי היום בו הומצאו כל המסמכים. בנוסף, התחייבו חברות הביטוח לפצות לעבר כל חבר קבוצה שיפנה בנדון בשיעור של 50% מההפרש בין שתי שיטות החישוב. כמו כן ישלמו החברות גמול מיוחד לתובעים הייצוגיים בסך של כ-83,000 ש"ח ושכ"ט בסך של כ-415,000 ש"ח לבאי כוחם.

 
11/05/14 - תובענה ייצוגית נגד דירקטוריון חברת קמור
ביום 11/05/2014 הוגשה למחלקה הכלכלית בבימ"ש המחוזי תביעה ובקשה להכיר בה כייצוגית כנגד דירקטוריון החברה הבורסאית קמור, בין היתר, בגין מצגי שווא של דירקטוריון החברה באשר למצב החברה ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה. לטענת התובע חברי הדירקטוריון הצהירו כי אין לחברה קשיי נזילות בסמוך מאוד להודעת החברה בדבר הפסקת התשלומים למחזיקי איגרות החוב, בסופו של דבר נכנסה החברה להליכי חדלות פירעון והמסחר באג"ח הופסק. סכום התביעה מוערך בסך של כ- 44 מיליון ש"ח.

 
17/04/14 - פסק דין בתביעה ייצוגית נגד חברת אקסטרא פלסטיק
ביום 17/04/2014 אישר ביהמ"ש המחוזי בתל אביב (כב' השופט חאלד כבוב) פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה ע"י משרדנו כנגד החברה הבורסאית אקסטרא פלסטיק ונושאי המשרה בחברה בעניין הטעייה במסגרת הדו"חות הכספיים של חברת אקסטרא פלסטיק בע"מ שפורסמו לציבור והסבו נזק למחזיקי אגרות חוב של החברה. בהתאם להסכם הפשרה שהושג, התחייבה המשיבה להשיב למחזיקי האג"ח שרכשו אגרות חוב בתקופה מיום 25.8.2011 ועד ליום 27.3.2012 סך כולל של 1,250,000 ₪ המהווים כמעט 60% מהנזק שנגרם למשקיעים בתקופת ההטעייה, כמו כן ישולמו 51,300 ש"ח כגמול לתובע הייצוגי ו- 256,500 ש"ח בתוספת מע"מ ישולמו כשכר טרחה לבאי כוחו.

 
13/04/14 - תובענה ייצוגית כנגד שירביט חברה לביטוח
תביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה. עניינה של התביעה הינו שיטת חישוב התשלום בגין ירידת ערך הרכב לאחר תאונה. לטענת התובעת, שיטת החישוב הנהוגה ע"י המשיבה מפחיתה שלא כדין את רכיב הפיצוי בגין ירידת ערך הרכב, באשר ככל שחולפים החודשים ערכם של הרכבים יורד וכך מרוויחה החברה מחלוף הזמן. סכום התביעה האישית 50 ש"ח סכום התביעה הייצוגית מוערך בסך של כ- 13.125 מיליון ש"ח

 
03/04/14 - תובענה ייצוגית נגד הכונס הרשמי
התובענה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה בגביית יתר של הפקדון הנדרש להפקדה בכונס הנכסים הרישמי לשם פתיחת תיק פש"ר או תיק לפירוק חברה לטענת התובע גובה הכונס הרשמי לשם פתיחת תיק פש"ר או תיק לפירוק חברה סכום גבוה מהקבוע בתקנות ללא כל אסמכתא שבדין ובנוסף לכך מסרב להשיב לפונים את יתרת הפיקדון אשר לא נוצלה בעת סגירת התיק. סכום התביעה האישית: 2,063 ש"ח. סכום התביעה הייצוגית בעילה הראשונה מוערך בסך של כ- 40 מיליון ש"ח וסכום התביעה הייצוגית בעילה השניה מוערך בסך של כ- 80 מיליון ש"ח

 
03/04/14 - תביעה ייצוגית נגד דקלה חברה לביטוח
התובענה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התובענה זו בכך שהנתבעת פועלת בניגוד להוראות הדין והפוליסה, ומשלמת למבוטחיה בפוליסות ביטוח בריאות וסיעוד פיצויים כספיים מכוח הפוליסות, תוך "החסרת" מדד, בין מדד הבסיס לבין המדד הידוע ביום התשלום. לטענת התובעת הנתבעת משערכת את סכום תגמולי הביטוח, המשולמים ככלל בסוף החודש, בהתאם למדד הידוע בתחילת החודש במקום המדד הידוע במועד התשלום. בדרך זו מפחיתה הנתבעת מדד אחד מכל תשלום. כמו כן, הנתבעת העלתה, ללא כל בסיס בדין, את דמי הביטוח החל מחודש יולי 2013. סכום התביעה האישית: 95.49 ש"ח. סכום התביעה בעילה הראשונה מוערך בסך של כ- 19.1 מיליון ש"ח ולא ניתנה ההערכה לגבי העילה השנייה.

 
19/12/13 - הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגד חברת אקסטרא פלסטיק
כב' השופט חאלד כבוב מהמחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב הורה על פרסום הודעה בעיתונות, בדבר הסכם פשרה שהוגש לביהמ"ש בתביעה ייצוגית שהוגשה ע"י משרדנו. התביעה הייצוגית הוגשה כנגד החברה הבורסאית אקסטרא פלסטיק ונושאי משרה בחברה בעניין הטעייה במסגרת הדו"חות הכספיים של חברת אקסטרא פלסטיק בע"מ שפורסמו לציבור והסבו נזק למחזיקי אגרות חוב של החברה.

 


עמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com