'התביעות הייצוגיות' המצויות או היו מצויות בטיפול המשרד:

תביעה ייצוגית נגד חברות השכרת רכב
התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז (בלוד).
עניינה של התביעה הינה הפליית ישראלים לעומת תיירים במחירי השכרת רכב בישראל.
לטענת התובעים, הנתבעות פועלות בניגוד להוראות חוק איסור הפלייה במוצרים, בשירותים למקומות בידור ולמקומות ציבוריים תשס"א-2000 באשר הן משכירות כלי רכב לתושבי ישראל במחיר גבוה משמעותית מהמחיר אותו הן גובות בגין השכרה זהה לתיירים.

 
תביעה ייצוגית כנגד התאחדות בוני הארץ
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה בגביית יתר של דמי חבר מחברי התאחדות בוני הארץ (לשעבר התאחדות הקבלנים והבונים בישראל).
לטענת התובעים, גובה התאחדות בוני הארץ דמי חבר העולים על הסכומים המקסימליים המותרים לה בהתאם להוראות החוק העות'מאני על האגודות, העומדים בהתאם לסעיף 8 לחוק זה,  על סך מקסימאלי של 24 ל"י לשנה.
בנוסף, טוענים התובעים כי ההתאחדות מפלה בין חבריה וגובה דמי חבר שונים, באופן משמעותי, מחבריה הקבלנים שהם במעמד זהה על פי תקנונה.

 
תביעה נגזרת כנגד בעלי השליטה, ה"ה רמי ועדינה לוי והדירקטורים בחברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה הינה עסקאות השכירות שבין החברה לבין בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה (מנכ"ל החברה מר רמי לוי ורעייתו גזברית החברה) אשר לא הובאו, ובניגוד לדין לאישור האסיפה הכללית. כיום משכירים בעלי השליטה לחברה 19 מבין 44 הסניפים המופעלים על ידה וזאת בנוסף למחסנים, משרדים וחנויות.
לטענת התובע המדובר במהלך עסקי עקבי, במסגרתו בעלי השליטה מפרים את הוראות הדין, ניצבים במצב של ניגוד עניינים וגוזלים הזדמנויות עסקיות של החברה הציבורית.

 
תביעה ייצוגית נ' בנק דיסקונט
התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז (בלוד).
עניינה של התביעה הינה הפרת הוראות הדין, ביחס לפיקדונות ללא תנועה (פיקדונות לא ניתנה בהם כל הוראה של הלקוח במשך 10 חודשים), כאשר לטענת התובע, וכמפורט בתביעה ובבקשה, הבנק מפר את הוראות צו הבנקאות במספר עניינים.

 
תביעה ייצוגית נגד טאואר סמיקונדקטור
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה הינו בפרשה חמורה של מצגים מטעים לרבות הצגת דוחות כספיים כוזבים בנסיבות חמורות במשך תקופה ממושכת החל מהרבעון השלישי לשנת 2012.
לטענת התובע המשיבים במעשיהם ומחדליהם הרשלניים והמטעים עיוותו את המסחר בניירות הערך של המשיבה 1 ובין היתר גרמו לרכישת ניירות ערך שלא היו נרכשים אלמלא המצגים ו/או לרכישתם במחיר מנופח ומוגזם.
סכום התביעה היצוגית הוערך ע"י מומחה כלכלי מטעם התובע בסך של כ- 338.2 מליון ₪.

 
תביעה נגזרת נגד בעלי תפקידים בחברה הבורסאית סלע נדל"ן
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
לטענת המבקשת, בין היתר, החל מסוף שנת 2011, נטלה חברת הניהול דמי ניהול ואופציות בשווי של כ – 42 מיליון ₪, שלא כדין. 
לטענת המבקשת הנתבעים פעלו במשותף על מנת למנוע דיון בהסכם הניהול באסיפה הכללית של החברה, בניגוד למתחייב מתיקון 16 לחוק החברות, ואף פעלו לתיקון ההסכם והארכתו לתקופה של 7 שנים נוספות (עם אפשרות להאריכו בשלוש שנים נוספות), ללא קבלת אישור האסיפה הכללית כמתחייב בדין.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 42 מיליון ₪ ובמסגרתה מבוקשים סעדים נוספים.

 
תובענה ייצוגית נגד אפריקה ישראל
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב
עניינה של התביעה הינו מצגי שווא בדוחות הכספיים של החברות, אפריקה השקעות ואפריקה תעשיות. 
לטענת התובע החל מחודש מרץ 2015 הלכה ונחשפה בפני הציבור הרחב תמונה חמורה ולפיה במשך שנים הוצגו לציבור דוחות כספיים כוזבים הן של המשיבה 1 והן של המשיבה 2.
המצגים והדוחות המטעים שהציגו אפריקה השקעות ואפריקה תעשיות לציבור שיפרו לאין ערוך את האטרקטיביות של מניותיהן בעיני המשקיעים, כאשר בדיעבד נסתבר כי האטרקטיביות נבעה ממידע כוזב ומטעה.

סכום התביעה הייצוגית הוערך ע"י מומחה כלכלי מטעם התובע בסך של כ- 72 מיליון ש"ח

 
תובענה ייצוגית נגד מגדל חברה לביטוח
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב
עניינה של התביעה הינו שיפוי המבוטחים בביטוחי בריאות.
לטענת התובעים, המשיבה משפה את המבוטחים בסכומי ביטוח בערכם הנומינאלי ההיסטורי הקבוע בפוליסה, בלא שסכומים אלה יוצמדו למדד המחירים לצרכן, עד לקרות האירוע המזכה.

 
תביעה ייצוגית נגד חברת EASY JET
התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז (בלוד).
עניינה של התביעה בגביית יתר כאשר לקוח מבקש לבטל הזמנה של של טיסה.
לטענת התובע איזי-ג'ט גובה את מלוא מחיר הכרטיס בניכוי מיסי הנמל ובך מתעלמת מהדין הישראלי וגובה דמי ביטול מופקעים בניגוד לדין בניגוד לקבוע במפורד בחוק הגנת הצרכן.
סכום התביעה הייצוגית מוערך לכל הפחות בכעשרות מיליוני ש"ח (מאות שקלים לכל ביטול)

 
תביעה ייצוגית כנגד חברת מידרוג
התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה, בדירוג שגוי של מספר סדרות של איגרות חוב אשר הונפקו על ידי חברת פטרוכימיים.
לטענת התובעת, ביום 4/10/2012 דירגה חברת מידרוג את כל סדרות האג"ח , באופן אחיד, מבלי להתייחס וליתן משקל כלשהו לבטוחות הקיימות ו/או להעדר הבטוחות ביחס לכל אחת מסדרות אגרות החוב.
רק ביום 11/06/2013 פורסם דו"ח המתקן את העיוות בדירוג אגרות החוב וקבע דירוג שונה לסדרות השונות של אגרות החוב התאם לתוחלת ההפסד הצפויה לכל סדרה בהתחשב בבטוחותיה.
בדו"ח המתקן דורגו סדרות אגרות החוב, בין היתר ולמעשה בעיקר בהתאם לבטוחות העומדות לרשותן, בהינתן כשל פירעון.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 39 מיליון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד דירקטוריון חברת קמור
התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו למחלקה הכלכלית בבימ"ש המחוזי תביעה ובקשה להכיר בה כייצוגית כנגד דירקטוריון החברה הבורסאית קמור, בין היתר, בגין מצגי שווא של דירקטוריון החברה באשר למצב החברה ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה.
לטענת התובע חברי הדירקטוריון הצהירו כי אין לחברה קשיי נזילות  בסמוך מאוד להודעת החברה בדבר הפסקת התשלומים למחזיקי איגרות החוב, בסופו של דבר נכנסה החברה להליכי חדלות פירעון והמסחר באג"ח הופסק.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 44 מיליון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד שירביט חברה לביטוח
תביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה.
עניינה של התביעה הינו שיטת חישוב התשלום בגין ירידת ערך הרכב לאחר תאונה.
לטענת התובעת, שיטת החישוב הנהוגה ע"י המשיבה מפחיתה שלא כדין את רכיב הפיצוי בגין ירידת ערך הרכב, באשר ככל שחולפים החודשים ערכם של הרכבים יורד וכך מרוויחה החברה מחלוף הזמן.

סכום התביעה האישית 50 ש"ח
סכום התביעה הייצוגית מוערך בסך של כ- 13.125 מיליון ש"ח

 
תובענה ייצוגית נגד הכונס הרשמי
התובענה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה בגביית יתר של הפקדון הנדרש להפקדה בכונס הנכסים הרישמי לשם פתיחת תיק פש"ר או תיק לפירוק חברה
לטענת התובע גובה הכונס הרשמי לשם פתיחת תיק פש"ר או תיק לפירוק חברה סכום גבוה מהקבוע בתקנות ללא כל אסמכתא שבדין ובנוסף לכך מסרב להשיב לפונים את יתרת הפיקדון אשר לא נוצלה בעת סגירת התיק.
סכום התביעה האישית: 2,063 ש"ח.
סכום התביעה הייצוגית בעילה הראשונה מוערך בסך של כ- 40 מיליון ש"ח
וסכום התביעה הייצוגית בעילה השניה מוערך בסך של כ- 80 מיליון ש"ח

 
תובענה ייצוגית נגד דקלה חברה לביטוח
התובענה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התובענה זו בכך שהנתבעת פועלת בניגוד להוראות הדין והפוליסה, ומשלמת למבוטחיה בפוליסות ביטוח בריאות וסיעוד פיצויים כספיים מכוח הפוליסות, תוך "החסרת" מדד, בין מדד הבסיס לבין המדד הידוע ביום התשלום.
לטענת התובעת הנתבעת משערכת את סכום תגמולי הביטוח, המשולמים ככלל בסוף החודש, בהתאם למדד הידוע בתחילת החודש במקום המדד הידוע במועד התשלום. בדרך זו מפחיתה הנתבעת מדד אחד מכל תשלום.
כמו כן, הנתבעת העלתה, ללא כל בסיס בדין, את דמי הביטוח החל מחודש יולי 2013.
סכום התביעה האישית: 95.49 ש"ח.
סכום התביעה בעילה הראשונה מוערך בסך של כ- 19.1 מיליון ש"ח ולא ניתנה ההערכה לגבי העילה השנייה.

 
תביעה ייצוגית נגד חברת קרוקר אינטרנשיונל בע"מ
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה.
עניינה של התביעה הינו אי ביצוע הפרשה לביטוח פנסיוני וכן אי תשלום גמול שעות נוספות בשבת וחג.
לטענת התובעת, החברה אינה מבצעת הפרשה לביטוח פנסיוני לעובדי החברה בניגוד לצו ההרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה וכן אינו משלמת בגין שעות נוספות בגין עבודה מעבר לשמונה שעות במשמרת שבת וחג.

 
תביעה ייצוגית נגד הפניקס חברה לביטוח ופמי פרימיום בע"מ
התובענה והבקשה לאיש הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה הינו בשיפוי מבוטחים בביטוחי בריאות
לטענת התובע המשיבות משפות את המבוטחים בביטוחי בריאות בסכומי ביטוח בערכם הנומינאלי ההיסטורי, בלא שסכומים אלה יוצמדו למדד המחירים לצרכן.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 30.1 מליון ש"ח כנגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ וכ- 43 מליון ש"ח כנגד פמי פרימיום בע"מ.

 
תביעה ייצוגית נגד הראל חברה לביטוח
התובענה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה הינו בתשלום שגוי למבוטחים בפוליסת סיעוד.
לטענת התובעת המשיבה משערכת את גמלת הסיעוד החודשית, המשולמת על ידיה למבוטחיה,
בהתאם למדד הידוע בתחילת החודש במקום המדד הידוע במועד התשלום
בנוסף לכך מצמידה המשיבה את גמלת הסיעוד החודשית למדד בסיסי המאוחר בחודשיים
למדד הבסיסי הקבוע בפוליסה.

 
תביעה ייצוגית נגד חברות התקשורת 012, 013, 014, 015 ו- 018
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה בחיובי יתר שיחות בינלאומיות, ליעדים שונים בחו"ל.
לטענת התובע, המשיבות מחייבות את לקוחותיהן בגין זמן ההמתנה למענה, עוד בטרם מומשה ההתקשרות, בניגוד להוראות הדין והרישיון מכוחו הן פועלות. 
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 56 מליון ש"ח

 
תביעה ייצוגית כנגד קרן מקפת
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.
עניינה של התביעה הינו בחיוב יתר של קרן הפנסיה בניגוד להוראות הדין ובניגוד להוראות התקנון האחיד מכוחו היא פועלת.
לטענת התובע, המשיבה גובה "עמלת שירות" אשר נגבית בנוסף לדמי הניהול הנגבים מהעמיתים ו/או המבוטחים.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 4.7 מליון ש"ח.

 
תביעה ייצוגית כנגד חברת אקסטרא פלסטיק
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
על פי הנטען בכתב התביעה, דוחות החברה לבורסה ברבעון השני והשלישי לשנת 2011, כללו מצגים מטעים בנוגע לסך של 25 מיליוני ₪ אותו לוותה החברה ממוסד בנקאי והוצג תחת סעיף מזומנים ושווי מזומנים, כאשר למעשה היה צריך לסווגו כפקדון מוגבל בשימוש. בנוסף את התחייבותה לבנק אמורה היתה החברה לסווג כהתחייבות שוטפת ולא באופן שהוצגה בפועל בדוחות  - כהתחייבות לטווח ארוך.
ביום 27/3/2012 הודיעה החברה על תיקון רטרואקטיבי של הדוחו"ת הכספיים לרבעון השני והשלישי כאמור ודיווחה כי לאור 'תיקון' זה תעבור החברה ממצב של הון חוזר חיובי למצב של הון חוזר שלילי. זאת ועוד, בעקבות תיקון הדוחות כאמור הודיע רו"ח המבקר של החברה כי בכוונתו לכלול בדוחות הכספיים שיתוקנו הערת "עסק חי".
לטענת התובע, המדובר בהטעייה חמורה ממנה נפגעו מחזיקי האג"ח.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 5 מיליון ₪.

 

המשרד מטפל במקביל בהכנת מספר תובענות ייצוגיות ובקשות לאישורן, לרבות בתחומי ניירות ערך, בנקאות, ביטוח, רשויות מקומיות ועוד. במסגרת זו מטפל המשרד בעיבוד והשגת כל החומר הנדרש להגשת הבקשות והתובענות - בשיתוף עם התובעים הנציגים ומומחים בתחומים הרלוונטיים.

כל המפורט לעיל, הינו בהתאם לבקשות ולתביעות שהוגשו לבתי המשפט השונים.


עמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com