חוק התובענות הייצוגיות אשר נחקק בשנת 2006 הסדיר אפשרות להגשת תביעה כנגד רשות. רשות מוגדרת בחוק התובענות הייצוגיות על דרך ההפניה כרשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין. החוק מסייג זכות זו ומעניק לרשויות "הקלות" וזכויות יתר ביחס לנתבעים אחרים. כך למשל בהתאם להוראות החוק ניתן להגיש תובענה כנגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר ולא ניתן להגיש תובענה כאמור לפיצויים בגין נזק שנגרם על ידי צד שלישי, שעילתה הפעלה או אי הפעלה של סמכויות פיקוח, הסדרה או אכיפה של הרשות ביחס לאותו צד שלישי (ר' סעיף 3 לחוק). כמו כן, מוקנית לרשות זכות יתר משמעותית בדמות אפשרות לחדול מהגבייה, בתוך פרק זמן של 90 יום ממועד הגשת הבקשה לאישור (בית המשפט יכול להאריך מועד זה) ובכך להביא לדחיית התובענה. במקרה כזה מוסמך בית המשפט לפסוק גמול לתובע המייצג ושכר טרחה לעורך הדין אשר הביא להפסקת הגבייה האסורה. משרדנו טיפל ומטפל בתובענות כנגד רשות וקנה לעצמו ניסיון וידע בתחום זה.תובענה ייצוגית נגד הכונס הרשמי
התובענה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה בגביית יתר של הפקדון הנדרש להפקדה בכונס הנכסים הרישמי לשם פתיחת תיק פש"ר או תיק לפירוק חברה
לטענת התובע גובה הכונס הרשמי לשם פתיחת תיק פש"ר או תיק לפירוק חברה סכום גבוה מהקבוע בתקנות ללא כל אסמכתא שבדין ובנוסף לכך מסרב להשיב לפונים את יתרת הפיקדון אשר לא נוצלה בעת סגירת התיק.
סכום התביעה האישית: 2,063 ש"ח.
סכום התביעה הייצוגית בעילה הראשונה מוערך בסך של כ- 40 מיליון ש"ח
וסכום התביעה הייצוגית בעילה השניה מוערך בסך של כ- 80 מיליון ש"ח

 
תובענה ייצוגית כנגד עיריית ראשון לציון
התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז.
עניינה של התביעה בגביית יתר בגין פינוי אשפה.
לטענת התובעות, שוללת עיריית ראשון לציון ממרבית בתי העסק הפועלים בתחומה את הזכות לפינוי פסולת רגילה, זכות העומדת להם בין היתר מכוח תשלום ארנונה. השיטה אותה אימצה עיריית ראשל""צ על מנת לקפח את בתי העסק היא הכללתם של מספר בתי עסק רבים הפועלים במרכז עסקים אחד או בניין משרדים אחד והתייחסות אליהם כעסק אחד וזאת לצרכי גביית האגרה בלבד ועל אף שלצרכי ארנונה היא מחייבת כל בית עסק בנפרד.
סכום התביעה מוערך בסך של כ – 40 מיליון ₪ ובמסגרתה מבוקש גם סעד של הפסקת גביית היתר לעתיד.

 
תובענה ייצוגית כנגד מדינה ישראל - צבא הגנה לישראל
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב - תביעת השבה כנגד רשות בתחום דיני הביטוח.
התובענה עוסקת בפוליסת ביטוח החיים הקבוצתית של משרתי הקבע והגמלאים. לטענת המבקש בשים לב שחברי הקבוצה נושאים בתשלום פרמיות ביטוח חיים, בדרך של ניכוי משכרם החודשי, הרי עצם כפייתו והעדר האפשרות לבטלו עומדים בניגוד להוראות כל דין. המבקש עותר בשמו ובשם הקבוצה, להשבת הסכומים שנגבו שלא כדין (להלן:"העילה הראשונה"). עוד הטוען המבקש כי התשלום הכפוי נגבה מעבר לסכום הנקוב בתנאי הפוליסה ומבלי לגרוע בדרישת ההשבה ביחס לעילה הראשונה, עומדת לקבוצה הזכות לקבלת הסכומים שנגבו ביתר כאמור (להלן :"העילה השנייה").  סכום התביעה האישית מגיע כדי 2,165 ש"ח בעילה הראשונה וסך של 483 ש"ח בעילה השניה. סכום התביעה לקבוצה מגיע כדי 40 מיליון ש"ח בעילה הראשונה ו- 33.810 מיליון ש"ח בעילה השנייה.

 
תובענה ייצוגית כנגד עיריית חיפה
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה- תביעת השבה כנגד רשות בתחום דיני החינוך.
התובענה עוסקת בתמצית בגביית יתר בלתי חוקית של תשלומים מהורי תלמידים בחטיבה העליונה, תחת איצטלה של תשלומי תל"ן (תוכנית לימודים נוספת). סכום התביעה האישית מגיע כדי 798 ש"ח (נומינלי) וסכום התביעה הכולל לקבוצה מוערך בסך של כ - 8 מיליון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד מדינת ישראל - משרד התחבורה
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב - תביעת השבה כנגד רשות. התובענה עוסקת בתמצית בגביית יתר בלתי חוקית של אגרות רישוי רכבים. סכום התביעה אישית מגיע כדי 93 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה מוערך בסך של כ - 5.9 מיליון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד מדינת ישראל - מערכת ההוצאה לפועל
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב - תביעת השבה כנגד רשות.
התובענה עוסקת בתמצית בגביית יתר בלתי חוקית באמצעות חיוב בריבית פיגורים בתיקי שטרות ותובענות בסכום קצוב. סכום התביעה האישית מגיע כדי כ- 70,000 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה מוערך בסך של למעלה ממיליארד ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד מניב ראשון בע"מ
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב - תביעת השבה כנגד רשות. התובענה עוסקת בחיובי יתר בגין צריכת מים וביוב.
על פי הנטען בכתב התביעה מניב ראשון פועלת בניגוד להוראות כללי המים ומחלקת את צריכת המים המשותפת באופן שווה בין כלל הצרכנים (במקום באופן יחסי לצריכת המים האישית שלהם). כתוצאה מנוהג זה מחוייבים צרכנים הצורכים מעט מים באופן יחסי בחיובי יתר בגין צריכת מים ואגרת ביוב. סכום התביעה האישית מגיע כדי 1,719 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה כ- 14 מיליון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד עיריית חיפה
בקשה לאישור תובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מנהליים - תביעת השבה כנגד רשות.
התובענה עוסקת בגביית יתר של אגרות חנייה, באמצעות מדחני חנייה אלקטרוניים, הכל בניגוד לחוקי העזר שיצאו תחת ידי העירייה. היקף התובענה הייצוגית מוערך במסגרת הבקשה בסך של כ– 6 מיליון. בעקבות הגשת תובענה זו, תיקנה העירייה את תעריף המינימום, כפי שהוא מופיע במד החניה.

 

עמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com