חוק התובענות הייצוגיות קובע כי ניתן להגיש תביעה ייצוגית נגד מבטח, סוכן ביטוח או חברה מנהלת, וכן נגד תאגיד בנקאי, הכל בקשר לעניין שבינם לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו. דיני הביטוח והבנקאות מתאפיינים בחקיקה ספציפית עניפה, והוראות רגולטור (בעיקר, המפקח על הביטוח והמפקח על הבנקים) אשר נועדו להכהות ולו במעט את פערי הכוחות והידע המצויים בתחומים אלה, בין הלקוח לבין המבטחים ו/או התאגידים הבנקאיים. משרדנו טיפל ומטפל בתובענות ייצוגיות בתחומים אלה וקנה ידע, ניסיון ובקיאות במערכות הדינים המיוחדות החלות בתחומים אלה.תביעה ייצוגית נ' בנק דיסקונט
התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז (בלוד).
עניינה של התביעה הינה הפרת הוראות הדין, ביחס לפיקדונות ללא תנועה (פיקדונות לא ניתנה בהם כל הוראה של הלקוח במשך 10 חודשים), כאשר לטענת התובע, וכמפורט בתביעה ובבקשה, הבנק מפר את הוראות צו הבנקאות במספר עניינים.

 
תובענה ייצוגית נגד מגדל חברה לביטוח
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב
עניינה של התביעה הינו שיפוי המבוטחים בביטוחי בריאות.
לטענת התובעים, המשיבה משפה את המבוטחים בסכומי ביטוח בערכם הנומינאלי ההיסטורי הקבוע בפוליסה, בלא שסכומים אלה יוצמדו למדד המחירים לצרכן, עד לקרות האירוע המזכה.

 
תובענה ייצוגית כנגד שירביט חברה לביטוח
תביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה.
עניינה של התביעה הינו שיטת חישוב התשלום בגין ירידת ערך הרכב לאחר תאונה.
לטענת התובעת, שיטת החישוב הנהוגה ע"י המשיבה מפחיתה שלא כדין את רכיב הפיצוי בגין ירידת ערך הרכב, באשר ככל שחולפים החודשים ערכם של הרכבים יורד וכך מרוויחה החברה מחלוף הזמן.

סכום התביעה האישית 50 ש"ח
סכום התביעה הייצוגית מוערך בסך של כ- 13.125 מיליון ש"ח

 
תובענה ייצוגית נגד דקלה חברה לביטוח
התובענה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התובענה זו בכך שהנתבעת פועלת בניגוד להוראות הדין והפוליסה, ומשלמת למבוטחיה בפוליסות ביטוח בריאות וסיעוד פיצויים כספיים מכוח הפוליסות, תוך "החסרת" מדד, בין מדד הבסיס לבין המדד הידוע ביום התשלום.
לטענת התובעת הנתבעת משערכת את סכום תגמולי הביטוח, המשולמים ככלל בסוף החודש, בהתאם למדד הידוע בתחילת החודש במקום המדד הידוע במועד התשלום. בדרך זו מפחיתה הנתבעת מדד אחד מכל תשלום.
כמו כן, הנתבעת העלתה, ללא כל בסיס בדין, את דמי הביטוח החל מחודש יולי 2013.
סכום התביעה האישית: 95.49 ש"ח.
סכום התביעה בעילה הראשונה מוערך בסך של כ- 19.1 מיליון ש"ח ולא ניתנה ההערכה לגבי העילה השנייה.

 
תביעה ייצוגית נגד הפניקס חברה לביטוח ופמי פרימיום בע"מ
התובענה והבקשה לאיש הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה הינו בשיפוי מבוטחים בביטוחי בריאות
לטענת התובע המשיבות משפות את המבוטחים בביטוחי בריאות בסכומי ביטוח בערכם הנומינאלי ההיסטורי, בלא שסכומים אלה יוצמדו למדד המחירים לצרכן.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 30.1 מליון ש"ח כנגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ וכ- 43 מליון ש"ח כנגד פמי פרימיום בע"מ.

 
תביעה ייצוגית נגד הראל חברה לביטוח
התובענה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה הינו בתשלום שגוי למבוטחים בפוליסת סיעוד.
לטענת התובעת המשיבה משערכת את גמלת הסיעוד החודשית, המשולמת על ידיה למבוטחיה,
בהתאם למדד הידוע בתחילת החודש במקום המדד הידוע במועד התשלום
בנוסף לכך מצמידה המשיבה את גמלת הסיעוד החודשית למדד בסיסי המאוחר בחודשיים
למדד הבסיסי הקבוע בפוליסה.

 
תביעה ייצוגית כנגד הראל חברה לביטוח
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה.
עניינה של התביעה הינו שיטת חישוב התשלום בגין ירידת ערך הרכב לאחר תאונה.
לטענת התובעת, שיטת החישוב הנהוגה ע"י המשיבה מפחיתה שלא כדין את רכיב הפיצוי בגין ירידת ערך הרכב, באשר ככל שחולפים החודשים ערכם של הרכבים יורד וכך מרוויחה החברה מחלוף הזמן.

 
תביעה ייצוגית כנגד מגדל חברה לביטוח
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה.
עניינה של התביעה הינו שיטת חישוב התשלום בגין ירידת ערך הרכב לאחר תאונה.
לטענת התובעת, שיטת החישוב הנהוגה ע"י המשיבה מפחיתה שלא כדין את רכיב הפיצוי בגין ירידת ערך הרכב, באשר ככל שחולפים החודשים ערכם של הרכבים יורד וכך מרוויחה החברה מחלוף הזמן.

 
תביעה ייצוגית כנגד בנק לאומי
תביעה ייצוגית בתחום דיני הבנקאות.
עניינה של התביעה בגביית יתר של עמלה הנוגעת לבקשת לקוח להפקה ו/או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב של הבנק.  לטענת התובע הבנק גובה עמלה כפולה בגין בקשה אחת של לקוח להפיק או להדפיס מסמכים ממאגר ממוחשב, בניגוד לקבוע בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) התשס"ח-2008, וכן בתעריפונים שמפרסם הבנק. סכום התביעה מוערך בסך של כ – 55 מיליון ₪ ובמסגרתה מבוקש גם סעד של הפסקת גביית היתר לעתיד.

 
תובענה ייצוגית כנגד מגדל וכלל חברות לביטוח וחבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני ביטוח.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. התובענה עוסקת פוליסת ביטוח החיים הקבוצתית של משרתי הקבע והגמלאים. לטענת המבקש בשים לב שחברי הקבוצה נושאים בתשלום פרמיות ביטוח חיים, בדרך של ניכוי משכרם החודשי, הרי עצם כפייתו והעדר האפשרות לבטלו עומדים בניגוד להוראות כל דין. המבקש עותר בשמו ובשם הקבוצה, לביטול התשלום הכפוי למפרע וכמובן לביטול התשלום הכפוי מעתה ואילך (להלן:"העילה הראשונה"). עוד טוען המבקש כי המשיבות הגדילו את התשלום הכפוי, שלא בהתאם לתנאי הפוליסה (להלן :"העילה השנייה") וכן כי אינן מעבירות לרשות חברי הקבוצה את תנאי הפוליסה המלאים והעדכניים בניגוד להוראות הדין. סכום התביעה האישית מגיע כדי 2,165 ש"ח בעילה הראשונה וסך של 483 ש"ח בעילה השניה. סכום התביעה לקבוצה מגיע כדי 490 מיליון ש"ח בעילה הראשונה ו- 84.5 מיליון ש"ח בעילה השנייה.

 
תובענה ייצוגית כנגד דואר ישראל ובנק הדואר
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות והבנקאות.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בירושלים.
התובענה עוסקת בתמצית בכך שלקוח המבקש לשלם חשבונות באמצעות כרטיס אשראי נדרש על ידי הנתבעות לבצע עסקת קרדיט (הלוואה) כתנאי לביצוע התשלום ואינו מורשה לשלם את העסקה בתשלום אחד. סכום התביעה האישית מגיע כדי הסך של 12.54 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה מוערך בסך של 50 מיליון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד בנק מזרחי - טפחות
בקשה לאישור תביעה ייצוגית בתחום דיני הבנקאות.
התובענה והבקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
התובענה נוגעת לפרמיות ביטוח נכס שנגבו על ידי הבנק מקבוצות הלווים אשר בחרו שלא לערוך את ביטוח הנכס באמצעותו. המבקשים טוענים, כי בתקופה הרלוונטית סדרה של "טעויות" לכאורה הביאו לכך, כי הבנק גבה פרמיות גם מלווים שביטחו עצמם באופן עצמאי. טענה נוספת היא, כי כאשר בחר הבנק לחייב את לוויו באופן כפוי בפרמיות ביטוח נכס, עשה כן בסכומי ביטוח הגבוהים מכפי הנדרשים לצרכיו. היקף התובענה הייצוגית מוערך במסגרת הבקשה בסך של כ - 54 מיליון ש"ח לקבוצת הלווים הראשונה ו - 60 מיליון ש"ח לקבוצת הלווים השנייה (קיימת חפיפה חלקית בין הקבוצות).

 
תובענה ייצוגית כנגד בנק משכן
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הבנקאות.
התובענה נוגעת לעמלה שנגבתה מכלל הקבוצה, לכל הפחות בשנת 2002, תחת הכותרת "דמי ניהול".
היקף התובענה הייצוגית מוערך במסגרת הבקשה בסך של כ - 12.6 מיליון ₪.

 

עמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com