תחום דיני ניירות הערך הינו אחד מהתחומים הקלאסיים בהם יש יתרון משמעותי לניהול תובענה ייצוגית על פני תובענה אישית, בפרט כאשר המדובר בעוולה ממנה נפגעו משקיעים רבים בדרך דומה או זהה. נוכח האמור האפשרות להגשת תובענה ייצוגית בתחום דיני ניירות הערך הוסדרה עוד קודם לחקיקת חוק התובענות הייצוגית במסגרת חוק ניירות ערך וחוק החברות. לאחר חקיקת חוק התובענות הייצוגיות הוסדרה האפשרות להגיש תביעות בעילה הנובעת מזיקה לנייר ערך או ליחידה, בסעיף 5 לתוספת השנייה לחוק התובענות הייצוגית. טיפול בתובענות ייצוגיות בתחום דיני ניירות ערך מחייבות הבנה מעמיקה של שוק ההון והתמודדות עם סוגיות הייחודיות לתחום זה, לרבות אופן חישוב הנזק בתובענה אלה, אחריות אירגוני התאגידים ועוד.תביעה ייצוגית כנגד התאחדות בוני הארץ
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה בגביית יתר של דמי חבר מחברי התאחדות בוני הארץ (לשעבר התאחדות הקבלנים והבונים בישראל).
לטענת התובעים, גובה התאחדות בוני הארץ דמי חבר העולים על הסכומים המקסימליים המותרים לה בהתאם להוראות החוק העות'מאני על האגודות, העומדים בהתאם לסעיף 8 לחוק זה,  על סך מקסימאלי של 24 ל"י לשנה.
בנוסף, טוענים התובעים כי ההתאחדות מפלה בין חבריה וגובה דמי חבר שונים, באופן משמעותי, מחבריה הקבלנים שהם במעמד זהה על פי תקנונה.

 
תביעה נגזרת כנגד בעלי השליטה, ה"ה רמי ועדינה לוי והדירקטורים בחברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה הינה עסקאות השכירות שבין החברה לבין בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה (מנכ"ל החברה מר רמי לוי ורעייתו גזברית החברה) אשר לא הובאו, ובניגוד לדין לאישור האסיפה הכללית. כיום משכירים בעלי השליטה לחברה 19 מבין 44 הסניפים המופעלים על ידה וזאת בנוסף למחסנים, משרדים וחנויות.
לטענת התובע המדובר במהלך עסקי עקבי, במסגרתו בעלי השליטה מפרים את הוראות הדין, ניצבים במצב של ניגוד עניינים וגוזלים הזדמנויות עסקיות של החברה הציבורית.

 
תביעה ייצוגית נגד טאואר סמיקונדקטור
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה הינו בפרשה חמורה של מצגים מטעים לרבות הצגת דוחות כספיים כוזבים בנסיבות חמורות במשך תקופה ממושכת החל מהרבעון השלישי לשנת 2012.
לטענת התובע המשיבים במעשיהם ומחדליהם הרשלניים והמטעים עיוותו את המסחר בניירות הערך של המשיבה 1 ובין היתר גרמו לרכישת ניירות ערך שלא היו נרכשים אלמלא המצגים ו/או לרכישתם במחיר מנופח ומוגזם.
סכום התביעה היצוגית הוערך ע"י מומחה כלכלי מטעם התובע בסך של כ- 338.2 מליון ₪.

 
תביעה נגזרת נגד בעלי תפקידים בחברה הבורסאית סלע נדל"ן
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
לטענת המבקשת, בין היתר, החל מסוף שנת 2011, נטלה חברת הניהול דמי ניהול ואופציות בשווי של כ – 42 מיליון ₪, שלא כדין. 
לטענת המבקשת הנתבעים פעלו במשותף על מנת למנוע דיון בהסכם הניהול באסיפה הכללית של החברה, בניגוד למתחייב מתיקון 16 לחוק החברות, ואף פעלו לתיקון ההסכם והארכתו לתקופה של 7 שנים נוספות (עם אפשרות להאריכו בשלוש שנים נוספות), ללא קבלת אישור האסיפה הכללית כמתחייב בדין.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 42 מיליון ₪ ובמסגרתה מבוקשים סעדים נוספים.

 
תובענה ייצוגית נגד אפריקה ישראל
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב
עניינה של התביעה הינו מצגי שווא בדוחות הכספיים של החברות, אפריקה השקעות ואפריקה תעשיות. 
לטענת התובע החל מחודש מרץ 2015 הלכה ונחשפה בפני הציבור הרחב תמונה חמורה ולפיה במשך שנים הוצגו לציבור דוחות כספיים כוזבים הן של המשיבה 1 והן של המשיבה 2.
המצגים והדוחות המטעים שהציגו אפריקה השקעות ואפריקה תעשיות לציבור שיפרו לאין ערוך את האטרקטיביות של מניותיהן בעיני המשקיעים, כאשר בדיעבד נסתבר כי האטרקטיביות נבעה ממידע כוזב ומטעה.

סכום התביעה הייצוגית הוערך ע"י מומחה כלכלי מטעם התובע בסך של כ- 72 מיליון ש"ח

 
תביעה ייצוגית כנגד חברת מידרוג
התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה, בדירוג שגוי של מספר סדרות של איגרות חוב אשר הונפקו על ידי חברת פטרוכימיים.
לטענת התובעת, ביום 4/10/2012 דירגה חברת מידרוג את כל סדרות האג"ח , באופן אחיד, מבלי להתייחס וליתן משקל כלשהו לבטוחות הקיימות ו/או להעדר הבטוחות ביחס לכל אחת מסדרות אגרות החוב.
רק ביום 11/06/2013 פורסם דו"ח המתקן את העיוות בדירוג אגרות החוב וקבע דירוג שונה לסדרות השונות של אגרות החוב התאם לתוחלת ההפסד הצפויה לכל סדרה בהתחשב בבטוחותיה.
בדו"ח המתקן דורגו סדרות אגרות החוב, בין היתר ולמעשה בעיקר בהתאם לבטוחות העומדות לרשותן, בהינתן כשל פירעון.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 39 מיליון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד דירקטוריון חברת קמור
התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו למחלקה הכלכלית בבימ"ש המחוזי תביעה ובקשה להכיר בה כייצוגית כנגד דירקטוריון החברה הבורסאית קמור, בין היתר, בגין מצגי שווא של דירקטוריון החברה באשר למצב החברה ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה.
לטענת התובע חברי הדירקטוריון הצהירו כי אין לחברה קשיי נזילות  בסמוך מאוד להודעת החברה בדבר הפסקת התשלומים למחזיקי איגרות החוב, בסופו של דבר נכנסה החברה להליכי חדלות פירעון והמסחר באג"ח הופסק.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 44 מיליון ש"ח.

 
תביעה ייצוגית כנגד חברת אקסטרא פלסטיק
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
על פי הנטען בכתב התביעה, דוחות החברה לבורסה ברבעון השני והשלישי לשנת 2011, כללו מצגים מטעים בנוגע לסך של 25 מיליוני ₪ אותו לוותה החברה ממוסד בנקאי והוצג תחת סעיף מזומנים ושווי מזומנים, כאשר למעשה היה צריך לסווגו כפקדון מוגבל בשימוש. בנוסף את התחייבותה לבנק אמורה היתה החברה לסווג כהתחייבות שוטפת ולא באופן שהוצגה בפועל בדוחות  - כהתחייבות לטווח ארוך.
ביום 27/3/2012 הודיעה החברה על תיקון רטרואקטיבי של הדוחו"ת הכספיים לרבעון השני והשלישי כאמור ודיווחה כי לאור 'תיקון' זה תעבור החברה ממצב של הון חוזר חיובי למצב של הון חוזר שלילי. זאת ועוד, בעקבות תיקון הדוחות כאמור הודיע רו"ח המבקר של החברה כי בכוונתו לכלול בדוחות הכספיים שיתוקנו הערת "עסק חי".
לטענת התובע, המדובר בהטעייה חמורה ממנה נפגעו מחזיקי האג"ח.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 5 מיליון ₪.

 
תביעה נגזרת כנגד ד"ר משה בן שאול והדירקטורים בחברת אילקס מדיקל בע"מ
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
לטענת התובעים במהלך תקופה הרלוונטית לתביעה (בין השנים 2005 - 2011) משך ד"ר בן שאול, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, סכומי עתק כשכר, מכוח הסכם העסקה שלא אושר כקבוע בחוק. 
לטענת התובעים, הסכם העסקה כלל מנגנונים אוטומטיים אשר הביאו במרוצת השנים לניפוח השכר לכדי ממדים לא פרופורציונאליים ולא בכדי לא הובא הסכם זה לאישור.
התביעה מופנית גם כנגד חברי דירקטוריון החברה אשר נשלט של ידי מר בן שאול.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 33 מיליון ₪ ובמסגרתה מבוקשים סעדים נוספים.

 
תביעה ייצוגית כנגד ג'קי בן זקן, איתן אלדר וצביקה קולנברנר
התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
התביעה הוגשה כנגד ג'קי בן זקן, איתן אלדר וצביקה קולנברנר בגין מעורבותם במעשי התרמית, לרבות עסקאות עצמיות ועסקאות מתואמות, אשר גרמו להכללת מניית מנופים במדד תל אביב 100.
התביעה הוגשה, לאחר החיפוש שנערך במשרדי חברת מנופים, ממצאי החקירה של הרשות לניירות ערך ומעצרם של חלק מהמעורבים בפרשה ועל יסוד אינדיקציות נוספות המצביעות על התערבות בלתי הוגנת במסחר במניות החברה.
סכום התביעה מוערך בסך של כ – 53 מיליון ₪ ובין היתר, מחושב על יסוד הצניחה במחיר מניית מנופים עם גילוי הפרשה.

 
תובענה ייצוגית כנגד קשת אגרות חוב בע"מ ואח'
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני ניירות ערך.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. התובענה עוסקת בתמצית באגרות החוב שהונפקו לציבור על ידי הנתבעת ולאחר קריסת חברת ליהמן ברדרס, הופסק המסחר בהן. התביעה מייחסת לנתבעים, ביניהם הדירקטורים ובעלי השליטה בחברת קשת אגרות חוב (לרבות אקסלנס ואקספרט פיננסים) אי גילוי אודות אירועים מהותיים אשר סימנו את הידרדרות חברת ליהמן ברדרס וכן אי נקיטת פעולות שהיה בהן כדי לבטל ו/או לצמצם את חשיפת המשקיעים לקריסת ליהמן ברדרס, לרבות הוצאת כספי הפקדונות מבעוד מועד ו/או רכישת ביטוח פיקדונות. סכום התביעה האישית מגיע כדי כ - 38,000 ש"ח נומינאלי וסכום התובעה לקבוצה מוערך בסך של 286 מיליון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד בזק
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני ניירות ערך.
התובענה והבקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
התובענה נוגעת להצגת פרטים מטעים בדוחות החברה – אי דיווח על הפחתת רכוש קבוע בשווי של כ – 300 מיליון ₪. היקף התובענה הייצוגית מוערך במסגרת הבקשה בסך של כ – 56.5 מיליון ₪. הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נתמכת בחוות דעת מומחה לעניין חישוב הנזק לתובע הנציג ולקבוצה.

 

עמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com