אושרה פשרה בתביעה ייצוגית נגד אפריקה ישראל להשקעות בע"מ 

ביום 30/9/2021 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב (סגן הנשיא, השופט חאלד כבוב)  הסכם פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו כנגד חברת אפריקה ישראל להשקעות, אפריקה ישראל תעשיות, דירקטורים, נושאי משרה ורואי החשבון בחברות אלה.  

המדובר בתביעה ייצוגית שהוגשה בשנת 2015, בין היתר, בעילה של פרט מטעה והפרות חובות דיווח, כאשר על פי הנטען בתביעה, הנתבעים הציגו מצגים כוזבים לציבור בעלי המניות של חברת האם וחברת הבת במהלך השנים 2010 עד 2015 ועד לחשיפתם החל מחודש מרץ 2015.

כפי שמפורט בפסק הדין המאשר את הפשרה: "בתיק התקיימו מספר דיוני קדם משפט ואף הוגשו בקשות ביניים שונות, בעקבותיהם המליץ בית המשפט להפנות את ההליך לגישור. בהמשך להמלצת בית המשפט באו הצדדים בדברים והסכימו ביניהם על זהות המגשרים המתאימים לתיק, ובהתאם פנו לגישור בפני כב' המגשרים פרופ' שרון חנס ופרופ' אלון קלמנט על מנת לנסות ולגבש הסכמות ביחס למכלול המחלוקות בבקשת
האישור, על כל עילותיה. בסופו של הליך גישור ארוך וממושך, הגיעו הצדדים לכדי הסכמות אשר מצאו ביטוין במסגרת הסדר הפשרה שהוגש לאישורו של בית המשפט ביום 17.12.2020."

לצורכי פשרה בלבד וכנגד סילוק סופי ומוחלט של התובענה הייצוגית "הוסכם בין הצדדים כי חברת הביטוח תשלם סך כולל של 5,000,000 ש"ח אשר ישמש לפיצוי חברי הקבוצה, לתשלום שכר טרחת עוה"ד, גמול למבקש
והחזר הוצאות.

בית המשפט בבואו לאשר את הפשרה מצא כי "אכן מדובר בהסכם פשרה ראוי, הוגן וסביר…".

בית המשפט קבע: "מצאתי לציין ולהדגיש את החשיבות הציבורית הניכרת בעידודם של מבקשים ובאי כוחם לנקוט בתובענות ייצוגיות בכלל, ובתחום ניירות ערך העוסקות בסוגיות ראשונות ממעלה של שקיפות והגינות בשוק ההון, בפרט. שקיפות וגילוי כאמור הם הכרחיים למען שמירת אמון הציבור וקיומו של שוק הון הוגן ויעיל, שהוא תנאי יסוד לקיומה של כלכלה תקינה."

בית המשפט פסק כי הגמול לתובעת יעמוד על סך של 250,000 ₪ ואילו שכ"ט למשרדנו יעמוד על סך של 1,250,000 ₪ בתוספת מע"מ. בית המשפט ציין באשרו את הגמול לתובע ואת שכר הטרחה כי: "לעניין שכר הטרחה שהומלץ על-ידי הצדדים לב"כ המבקש – מצאתי כי בנסיבותיו הייחודיות שלך התיק דנא; בשים למאמץ הרב שהושקע על ידי המבקש וב"כ – בשעות העבודה, בהליכי הגישור, הצורך לקיים הליכים משפטיים שונים במסגרת תיק הפירוק, ולרבות שני הליכי ערעור לבית המשפט העליון; ומשהשתכנעתי כי כל אלה תרמו לגיבושו של הסדר זה המיטיב עם חברי הקבוצה – הרי ששכר הטרחה הוא סביר, ואני מאשרו כמבוקש".

 

לפסק הדין לחץ כאן>>

לעמוד התביעה לחץ כאן>>