אושרה פשרה בתביעה הייצוגית נגד בנק דיסקונט בעניין "חשבונות רדומים"

ביום 31/07/2022 אישר בית המשפט המחוזי מרכז – לוד (כבוד השופטת איריס רבינוביץ' ברון)  הסכם פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו ועוה"ד אמיר ישראלי כנגד בנק דיסקונט לישראל בע"מ.

הצדדים בתיק ניהלו גישור ממושך במסגרתו הגיעו להסכם פשרה בתובענה הייצוגית, במסגרתו התחייב בנק דיסקונט, לשאת תשלום פיצוי כספי בסך כולל של 6,500,000 ש"ח וכן התחייבויות להתנהלות עתידית מתוקנת כמפורט בפסק הדין:

"עוד מתחייב הבנק כי בנוסף על האמצעים בהם הוא נוקט בניסיון ליצור קשר עם הלקוח בהתאם לחובתו מכוח סעיף 13 ב(א) לפקודת הבנקאות, ישלח הבנק ללקוחות אשר החשבון שלהם מועמד לרדימות ואשר נתנו אישור לקבלת מסרונים מהבנק, ובמערכות הבנק מעודכן מספר טלפון נייד פעיל, מסרון ובו הבהרה כי חשבונם מועמד לרדימות. כן התחייב הבנק כי החל ממועד אישור הסדר הפשרה, יפעל בהתאם להוראת צו הבנקאות וסעיף 13 ב(א) לפקודת הבנקאות, ובכלל זה בכל הנוגע לניסיון ליצירת קשר עם לקוח שחשבונו רדום (מידי שישה חודשים) ואופן ביצוע ההשקעה, לרבות השקעת פירות ההשקעה, בהתאם לצו, וירענן את הנהלים הרלוונטיים בבנק ובסניפיו. הכל כמפורט לעיל ובהסכם הפשרה.בנסיבות אלו, נראה כי מבחינת הסדרה לעתיד הושגה מטרת התובענה.

עוד יש לציין כי בהתאם להסכמת הצדדים, הסדר הפשרה לא יהווה מעשה בית-דין אישי כלפי 17 כל אחד מחברי הקבוצה (בשונה ממעשה בית-דין ייצוגי), כך שאין באישור הסדר הפשרה משום ויתור או סילוק באשר לתביעות אישיות של חברי קבוצת התובעים, בעילות ובסעדים שהועלו בבקשת האישור, מלבד עילת התביעה הנוגעת לגביית עמלות, לגביה יחול מעשה בית דין אישי  וייצוגי."

כפי שמפורט בפסק הדין המאשר את הסכם הפשרה בית המשפט קבע כי: "...בשים לב למכלול השאלות המשותפות לחברי הקבוצה כפי שפורטו לעיל – מדובר בתובענה המגלה עילת תביעה העומדת, לכאורה, בתנאים לאישור תובענה ייצוגית, הקבועים בסעיפים 1 3 , 4 ו- 8 (א) לחוק" וכן כי: "…סיום ההליך בהסדר הפשרה, בנסיבות  העניין, מגלם דרך יעילה והוגנת להכרעה במחלוקת.".

בית המשפט פסק בהתאם להמלצת הצדדים כי הגמול לתובע יעמוד על סך של 268,000 ₪ בצירוף מע"מ ואילו שכ"ט באי כוח הקבוצה יעמוד על סך של 950,000 ₪ בתוספת מע"מ.

לפסק הדין לחץ כאן >>

לעמוד התביעה לחץ כאן>>