הבטחת פעולתו היעילה והתקינה של שוק ההון, לרבות אמינותו בעיני משקיעים, הינה אחת מהמטרות העיקריות של הרשות לניירות ערך. הרשות לניירות ערך מקיימת פעולות שונות, לרבות פעולות אכיפה מינהליות ופליליות, ובאופן משלים, תומכת במערך האכיפה הפרטית בתחום זה.

האכיפה הפרטית כלומר  התובענות הייצוגיות והנגזרות המוגשות ביוזמת משקיעים ואחרים המיוצגים על ידי  משרדי עורכי דין פרטיים, מהווה נדבך חשוב ומשמעותי במארג האכיפה של דיני ניירות ערך ואמצעי להשבת הנזקים שנגרמים בגין הפרת הוראות הדין לציבור ולחברות הציבוריות.  

​הרשות לניירות ערך מעודדת את אכיפה פרטית  של דיני ניירות ערך, בין היתר, בדרך של סיוע במימון הליכים תובענות ייצוגיות ונגזרות מכוח הסמכות הנתונה בידה לשאת בהוצאות בשם מי שמבקש להגיש או הגיש תובענה ייצוגית בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (פרט 5 לתוספת השנייה) או בשם מי שמגיש תביעה נגזרת.

הרשות שוקלת טרם קבלת החלטה על מימון הליך תובענה ייצוגית או תביעה נגזרות את השיקולים הבאים:

  • העניין הציבורי שבתביעה;
  • אם קיים סיכוי סביר שבית המשפט יעתר לתובענה, והציבור או החברה הרלוונטית יזכו לקבלת פיצוי בגינה. 

בענייננו, הרשות לניירות הערך, החליטה בחודש דצמבר 2008, לתמוך בבקשה לאישור תביעה נגזרת בשם החברה הציבורית רמי לוי שיוון השקמה 2006 בע"מ, כנגד בעל השליטה, מר רמי לוי, וחברת האם הפרטית שבבעלותו.

כך פורסמה ההחלטה באתר הרשות:

"הטענה העיקרית העומדת בבסיס התביעה היא כי התקשרות החברה, רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ, עם בעלי השליטה בעסקאות שכירות של נכסים מהם פועלת החברה, התבצעו בהיעדר הליכי אישור כנדרש בחוק החברות – בהיותן עסקאות חריגות, ומשכך עסקאות אלו הן בטלות והחברה זכאית להשבת הסכומים האמורים. כמו כן, נטען כי הנתבעים, שכיהנו כנושאי משרה ובעלי השליטה בחברה, הפרו את חובת האמונים וחובת הזהירות. הסעד המבוקש הוא כ- 175 מיליון ₪ בגין הכספים ששולמו לבעלי השליטה במסגרת עסקאות השכירות. "

לעמוד התביעה לחץ כאן>>

לפרסום ההחלטה באתר הרשות לניירות ערך לחץ כאן>>