רכישה ומכירה של דירות מקבלן או כונס נכסים:

עסקאות אלה המאופיינות בדרך כלל בהסכם רכישה אשר מוכתב על ידי הקבלן או כונס הנכסים, אך מניסיוננו עדיין מחייבים יעוץ משפטי בבדיקת העסקה על פרטיה והבטחת זכויות הרוכש.

זאת ועוד, בניגוד לסברה המקובלת, פעמים רבות, מתוקנים ההסכם הסטנדרטיים של הקבלן או כונס הנכסים, לטובת הרוכש אשר מיוצג על ידי עורך דין המודע ועומד על זכויות הלקוח.

הטיפול משפטי של עורך דין בעסקה של רכישת דירה מקבלן או מכונס נכסים כולל, בין היתר:

לעיתים זכויותיו של הקבלן או כונס הנכסים בקרקע אינן מוסדרות או מותנות בקיום בתנאים כלשהם. גם כאשר רוכשים דירה מקבלן נדרשת בדיקת הזכויות המוכר בנכס.

בעיה לדוגמא: 

הקבלן אינו בעל הקרקע אלא זכאי למכור דירה מכוח הסכם עם הבעלים (לדוגמא בהסכם קומבינציה או מכוח הסכם לבנייה של בניין מכוח תמ"א 38).

נדרשת בדיקה של היתרי הבנייה שניתנו לבניין ולדירה.

בעיה לדוגמא:

  • אין היתר בנייה לכל הקומות הנבנות.
  • הדירה הנמכרת נבנתה ללא היתר או בחריגה ממנו או שיעודה שונה מהיעוד הנדרש לרוכש.

בעת ניהול המשא ומתן, יש להבטיח כי חלוקת התשלומים בגין דירה תעשה כך שתבטיח את זכויות הקונה, ככל האפשר, לרבות בהתאם לזכויות וההגנות הנתונות לו בדין.

החוק בישראל מגן על רוכשי דירות מקבלן, אך פעמים רבות מנסים קבלנים לנגוס בזכויות הקונים, אשר נקבעו בחוק או בפסיקה בעניין.

תפקידו של עורך דין בעסקה כזו הינה להגן על זכויותיכם, ככל האפשר, ולהבטיח שתזכו לקבלת הזכויות, ההגנות והבטוחות שהוקנו לכם בדין.

בדומה לעסקת רכישת דירה מאדם פרטי, גם ברכישת דירה מקבלן או כונס נכסים, ישנה חשיבות עליונה לדווח כדין על העסקה ולהבין את משמעויות המס הנובעות ממנה.

אנו מסייעים, באישור חתימת מסמכים הנדרשים לצורך קבלת הלוואה מובטחת במשכנתא, על ידי הרוכש.

עסקאות רכישה מקבלן או כונס נכסים, עלולות להיות מורכבות יותר בהקשר זה.

בעיות אפשרויות:

סירוב של הבנק להעמיד הלוואה מובטחת במשכנתא לרוכש.

סירוב את המוכר לחתום על מסמכי הנדרשים להעמדת הלוואה מובטחת במשכנתא לרוכש.

בעת ביצוע עסקת רכישה מקבלן או כונס נכסים, יש להבטיח את זכויות הקונה, אם ברישום הערת אזהרה או אם בקבלת בטוחות אחרות, לרבות ערבויות בנקאיות, כפי שמתחייב מהדין.

עורך הדין של הקבלן מחויב לבצע את רישום העסקה עבורכם, אך נדרש לוודא זאת כבר בשלב חתימת ההסכם עם הקבלן.

כאשר המדובר ברכישת דירה מכונס נכסים, פעמים רבות האחריות לרישום העסקה הינה על הרוכש, וזאת לאחר קבלת אישור בית המשפט לביצוע העסקה.