תחומי התמחות תובענות חדשות
פרסומים חדשים
 
חדשות

11/07/2016 - אושרה הגשת תביעה ייצוגית כנגד דירקטוריון חברת קמור
ביום 11/07/2016 אישר ביהמ"ש המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית - כב' השופטת רות רונן) את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד דירקטוריון חברת קמור. לטענת המבקש ביום 30.10.2012 לא פרעה החברה את תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב של סדרה ח' בה. זאת, בניגוד להצהרות קודמות ומרגיעות של הדירקטוריון לפיהן "אין חשש סביר כי במהלך תקופת תזרים המזומנים (שנתיים ממועד הדיווח) לא תעמוד החברה בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד פירעונן". ביהמ"ש הכלכלי קבע, כי הצהרות הנתבעים (הדירקטורים) לא שיקפו את המציאות וכי בניגוד להצהרותיהם התקיים חשש סביר לאי עמידה בהתחייבויות ולאי פירעון חובות. ביהמ"ש קבע את הקבוצה הייצוגית ככל מי שהחזיק באגרות החוב מסוג ו' וח' של החברה ביום 17.10.2012 למעט המשיבים וכן חייב את המשיבים בהוצאות.


10/07/2016 - פסק דין בתביעה ייצוגית נגד חברות הדלק (דור אלון, סונול, פז ודלק)
ביום 10/07/2016 ניתן פסק דין במסגרתו אישר בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופט א' קיסרי) הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו כנגד חברות הדלק – דור אלון, סונול, פז ודלק בעניין גביית תשלומי יתר בעת התדלוק כך שבעת תדלוק במשאבות התדלוק החל לפעול מונה הדלק, ועמו מונה התשלום, מיד לאחר סריקת כרטיס האשראי ועוד קודם שיצא דלק מפיית צינור התדלוק. במסגרת הסדר הפשרה התחייבו חברות הדלק להנהיג בתחנות התדלוק נוהל עבודה ולעשות את הנדרש על מנת למנוע את התופעה בעתיד ובכך תוקנה גביית היתר. בנוסף נקבע כי ציבור הנהגים יהנה מהטבה שאותה יעניקו חברות הדלק בחלוקה של 968,531 בקבוקי מים מינרלים. כמו כן, נפסק גמול מיוחד לתובע הייצוגי בסך של 20,000 ₪ ושכ"ט בשיעור של 155,842 ₪ בתוספת מע"מ.


17/05/2016 - פסק דין בתביעה ייצוגית נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ ופמי פרימיום בע"מ
ביום 17/05/2016 ניתן פסק דין במסגרתו אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופט יצחק ענבר) הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו כנגד חברות הביטוח הפניקס ופמי פרימיום בעניין שיפוי המבוטחים בביטוחי בריאות בסכומי ביטוח בערכם הנומינאלי ההיסטורי, בלא שסכומים אלה יוצמדו למדד המחירים לצרכן. במסגרת הסדר הפשרה הצהירו והתחייבו המשיבות כי הן תשלמנה החזרים לפי פוליסות הביטוח וכתבי השירות כשהם מוצמדים ממועד ההוצאה הכספית על ידי המנוי ועד למועד התשלום בפועל ובכפוף לתקרה, כאשר התקרות יוצמדו למדד המחירים לצרכן. בהתאם להסכם הפשרה המשיבות יפצו פיצוי אישי את חברי הקבוצה, ככל הניתן, כאשר יתרת הפיצוי תיתרם למטרות ציבוריות ראויות. סכום הפיצוי לעבר מסתכם בסך של 1,440,000 ₪. כמו כן נפסק גמול מיוחד לתובע הייצוגי בסך של 81,450 ₪ ושכ"ט בשיעור של 407,250 ₪ בתוספת מע"מ


16/05/2016 - פסק דין בתביעה ייצוגית נגד קשת אגרות חוב ואח'
ביום 16/05/2016 ניתן פסק דין במסגרתו אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופט אליהו בכר) הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו כנגד חברת קשת אגרות חוב ואח' בעניין הפרת חובת הזהירות ו/או הנאמנות ו/או הגילוי החלות עליהם בנוגע לאג"ח מובנות בנות 1 ₪ ע.נ. שהנפיקה חב' קשת אגרות חוב בע"מ כאשר שטרי ההתחייבות שגיבו את האג"ח הונפקו על ידי ליהמן גרמניה אשר פתחה בהליכי פשיטת רגל ביום 15.9.2008, כאשר הנתבעות לא דיווחו למחזיקי האג"ח על אירועים שונים בליהמן אחזקות אשר הצביעו על עליה בסיכון לו חשופים מחזיקי האג"ח. במסגרת הסדר הפשרה הוסכם כי כי מבלי להודות באיזו מהטענות שהועלו בתובענה ו/או בבקשה ישלמו המשיבים פיצוי כולל בסך של 7,581,860 ₪. כמו כן, נפסק גמול מיוחד לתובעים הייצוגיים בסך של 235,950 ₪ ושכ"ט בשיעור של 1,573,000 ₪ בתוספת מע"מ


03/03/2016 - גלובס DUN'S 100: דירוג הנישות השנתי של משרדי עורכי הדין
בדירוג "גלובס 100 Duns's" המציג את השחקנים הבולטים בזירות המשפט השונות (דירוג אשר נערך בשיתוף פעולה בין קבוצת דן אנד ברדסטריט ישראל ועיתון גלובס) נכלל משרדנו, זו השנה השניה ברציפות, ברשימה היוקרתית של המשרדים הידועים בתחום התובענות הייצוגיות
לרשימה המלאה לרשימה המלאה לרשימה המלאה
עמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com