04/07/17 - תביעה ייצוגית נגד חברות השכרת רכב
התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז (בלוד). עניינה של התביעה הינה הפליית ישראלים לעומת תיירים במחירי השכרת רכב בישראל. לטענת התובעים, הנתבעות פועלות בניגוד להוראות חוק איסור הפלייה במוצרים, בשירותים למקומות בידור ולמקומות ציבוריים תשס"א-2000 באשר הן משכירות כלי רכב לתושבי ישראל במחיר גבוה משמעותית מהמחיר אותו הן גובות בגין השכרה זהה לתיירים.

 
21/05/17 - תביעה ייצוגית כנגד התאחדות בוני הארץ
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה בגביית יתר של דמי חבר מחברי התאחדות בוני הארץ (לשעבר התאחדות הקבלנים והבונים בישראל). לטענת התובעים, גובה התאחדות בוני הארץ דמי חבר העולים על הסכומים המקסימליים המותרים לה בהתאם להוראות החוק העות'מאני על האגודות, העומדים בהתאם לסעיף 8 לחוק זה, על סך מקסימאלי של 24 ל"י לשנה. בנוסף, טוענים התובעים כי ההתאחדות מפלה בין חבריה וגובה דמי חבר שונים, באופן משמעותי, מחבריה הקבלנים שהם במעמד זהה על פי תקנונה.

 
08/05/17 - תביעה נגזרת כנגד בעלי השליטה, ה"ה רמי ועדינה לוי והדירקטורים בחברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה הינה עסקאות השכירות שבין החברה לבין בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה (מנכ"ל החברה מר רמי לוי ורעייתו גזברית החברה) אשר לא הובאו, ובניגוד לדין לאישור האסיפה הכללית. כיום משכירים בעלי השליטה לחברה 19 מבין 44 הסניפים המופעלים על ידה וזאת בנוסף למחסנים, משרדים וחנויות. לטענת התובע המדובר במהלך עסקי עקבי, במסגרתו בעלי השליטה מפרים את הוראות הדין, ניצבים במצב של ניגוד עניינים וגוזלים הזדמנויות עסקיות של החברה הציבורית.

 
14/02/17 - תביעה ייצוגית נ' בנק דיסקונט
התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז (בלוד). עניינה של התביעה הינה הפרת הוראות הדין, ביחס לפיקדונות ללא תנועה (פיקדונות לא ניתנה בהם כל הוראה של הלקוח במשך 10 חודשים), כאשר לטענת התובע, וכמפורט בתביעה ובבקשה, הבנק מפר את הוראות צו הבנקאות במספר עניינים.

 
09/07/17 - אושרה תביעה נגזרת בשם קרן הריט סלע קפיטל נדל"ן בע"מ נגד חברת הניהול שלה
ביום 9/7/2017 אושרה על ידי המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופטת רות רונן) בקשה לניהול תובענה נגזרת שהוגשה על ידי משרדנו. בית המשפט פסק כי היה מקום לאשר את הסכם הניהול באישור משולש בעקבות תיקון 16 ובהיעדר אישור כאמור ההסכם חסר תוקף לתקופה של כשנתיים. במסגרת ניהול התביעה הנגזרת יוחלט על היקף דמי הניהול שתצטרך חברת הניהול להשיב או לפצות את החברה.

 
08/01/17 - בית המשפט העליון ביטל הפחתה בשכר הטרחה ובגמול
בית המשפט המחוזי אישר הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו כנגד חברות הדלק עקב כך שמונה התשלום מתחיל לפעול בטרם יציאת דלק מפיית התדלוק. עם זאת, בית המשפט המחוזי הפחית משכר הטרחה והגמול שהומלצו על ידי הצדדים וכך הוגש על ידי משרדנו ערעור בלית המשפט העליון. ביהמ"ש העליון פסק כי אף שאין זו דרכו להתערב בעניינים אלו הרי זהו מקרה חריג שבו יש להתערב ולקבל את הערעור נוכח הנסיבות הייחודיות של התביעה והטיפול בה ובהתאם חייב את הנתבעות בשכ"ט כולל של כ-770 אלף ₪ ובגמול לתובע בסך שך כ-130 אלף ₪.

 
16/03/17 - גלובס DUN'S 100: דירוג משרדי עורכי הדין המובילים בישראל
בדירוג "גלובס 100 Duns's" המציג את השחקנים הבולטים בזירות המשפט השונות (דירוג אשר נערך בשיתוף פעולה בין קבוצת דן אנד ברדסטריט ישראל ועיתון גלובס) נכלל משרדנו, זו השנה השלישית ברציפות, ברשימה היוקרתית של המשרדים הבולטים בתחום התובענות הייצוגיות.

 
25/07/16 - בית המשפט העליון דחה ערעור כלפי דירקטורים שיוצגו על ידי משרדנו
ביום 25/7/2016 דחה כבוד בית המשפט העליון ערעור שהופנה כנגד דירקטורים ומנהלים שיוצגו על ידי משרדנו. לאחר שבית המשפט המחוזי בחיפה דחה תביעה כנגד נושאי המשרה בסך של 2.6 מיליוני ₪ בעניין התנהלות מכללת איסט לונדון קבע גם בית המשפט העליון כי הדירקטורים לא הפרו את החובות המוטלות עליהם לרבות חובת הזהירות, דחה את הערעור וחייב את המערערת בהוצאות.

 
11/07/16 - אושרה הגשת תביעה ייצוגית כנגד דירקטוריון חברת קמור
ביום 11/07/2016 אישר ביהמ"ש המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית - כב' השופטת רות רונן) את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד דירקטוריון חברת קמור. לטענת המבקש ביום 30.10.2012 לא פרעה החברה את תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב של סדרה ח' בה. זאת, בניגוד להצהרות קודמות ומרגיעות של הדירקטוריון לפיהן "אין חשש סביר כי במהלך תקופת תזרים המזומנים (שנתיים ממועד הדיווח) לא תעמוד החברה בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד פירעונן". ביהמ"ש הכלכלי קבע, כי הצהרות הנתבעים (הדירקטורים) לא שיקפו את המציאות וכי בניגוד להצהרותיהם התקיים חשש סביר לאי עמידה בהתחייבויות ולאי פירעון חובות. ביהמ"ש קבע את הקבוצה הייצוגית ככל מי שהחזיק באגרות החוב מסוג ו' וח' של החברה ביום 17.10.2012 למעט המשיבים וכן חייב את המשיבים בהוצאות.

 
10/07/16 - פסק דין בתביעה ייצוגית נגד חברות הדלק (דור אלון, סונול, פז ודלק)
ביום 10/07/2016 ניתן פסק דין במסגרתו אישר בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופט א' קיסרי) הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו כנגד חברות הדלק – דור אלון, סונול, פז ודלק בעניין גביית תשלומי יתר בעת התדלוק כך שבעת תדלוק במשאבות התדלוק החל לפעול מונה הדלק, ועמו מונה התשלום, מיד לאחר סריקת כרטיס האשראי ועוד קודם שיצא דלק מפיית צינור התדלוק. במסגרת הסדר הפשרה התחייבו חברות הדלק להנהיג בתחנות התדלוק נוהל עבודה ולעשות את הנדרש על מנת למנוע את התופעה בעתיד ובכך תוקנה גביית היתר. בנוסף נקבע כי ציבור הנהגים יהנה מהטבה שאותה יעניקו חברות הדלק בחלוקה של 968,531 בקבוקי מים מינרלים. כמו כן, נפסק גמול מיוחד לתובע הייצוגי בסך של 20,000 ₪ ושכ"ט בשיעור של 155,842 ₪ בתוספת מע"מ.

 
17/05/16 - פסק דין בתביעה ייצוגית נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ ופמי פרימיום בע"מ
ביום 17/05/2016 ניתן פסק דין במסגרתו אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופט יצחק ענבר) הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו כנגד חברות הביטוח הפניקס ופמי פרימיום בעניין שיפוי המבוטחים בביטוחי בריאות בסכומי ביטוח בערכם הנומינאלי ההיסטורי, בלא שסכומים אלה יוצמדו למדד המחירים לצרכן. במסגרת הסדר הפשרה הצהירו והתחייבו המשיבות כי הן תשלמנה החזרים לפי פוליסות הביטוח וכתבי השירות כשהם מוצמדים ממועד ההוצאה הכספית על ידי המנוי ועד למועד התשלום בפועל ובכפוף לתקרה, כאשר התקרות יוצמדו למדד המחירים לצרכן. בהתאם להסכם הפשרה המשיבות יפצו פיצוי אישי את חברי הקבוצה, ככל הניתן, כאשר יתרת הפיצוי תיתרם למטרות ציבוריות ראויות. סכום הפיצוי לעבר מסתכם בסך של 1,440,000 ₪. כמו כן נפסק גמול מיוחד לתובע הייצוגי בסך של 81,450 ₪ ושכ"ט בשיעור של 407,250 ₪ בתוספת מע"מ

 
16/05/16 - פסק דין בתביעה ייצוגית נגד קשת אגרות חוב ואח'
ביום 16/05/2016 ניתן פסק דין במסגרתו אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופט אליהו בכר) הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו כנגד חברת קשת אגרות חוב ואח' בעניין הפרת חובת הזהירות ו/או הנאמנות ו/או הגילוי החלות עליהם בנוגע לאג"ח מובנות בנות 1 ₪ ע.נ. שהנפיקה חב' קשת אגרות חוב בע"מ כאשר שטרי ההתחייבות שגיבו את האג"ח הונפקו על ידי ליהמן גרמניה אשר פתחה בהליכי פשיטת רגל ביום 15.9.2008, כאשר הנתבעות לא דיווחו למחזיקי האג"ח על אירועים שונים בליהמן אחזקות אשר הצביעו על עליה בסיכון לו חשופים מחזיקי האג"ח. במסגרת הסדר הפשרה הוסכם כי כי מבלי להודות באיזו מהטענות שהועלו בתובענה ו/או בבקשה ישלמו המשיבים פיצוי כולל בסך של 7,581,860 ₪. כמו כן, נפסק גמול מיוחד לתובעים הייצוגיים בסך של 235,950 ₪ ושכ"ט בשיעור של 1,573,000 ₪ בתוספת מע"מ

 
03/03/16 - גלובס DUN'S 100: דירוג הנישות השנתי של משרדי עורכי הדין
בדירוג "גלובס 100 Duns's" המציג את השחקנים הבולטים בזירות המשפט השונות (דירוג אשר נערך בשיתוף פעולה בין קבוצת דן אנד ברדסטריט ישראל ועיתון גלובס) נכלל משרדנו, זו השנה השניה ברציפות, ברשימה היוקרתית של המשרדים הידועים בתחום התובענות הייצוגיות

 
21/02/16 - תביעה ייצוגית נגד טאואר סמיקונדקטור
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה הינו בפרשה חמורה של מצגים מטעים לרבות הצגת דוחות כספיים כוזבים בנסיבות חמורות במשך תקופה ממושכת החל מהרבעון השלישי לשנת 2012. לטענת התובע המשיבים במעשיהם ומחדליהם הרשלניים והמטעים עיוותו את המסחר בניירות הערך של המשיבה 1 ובין היתר גרמו לרכישת ניירות ערך שלא היו נרכשים אלמלא המצגים ו/או לרכישתם במחיר מנופח ומוגזם. סכום התביעה היצוגית הוערך ע"י מומחה כלכלי מטעם התובע בסך של כ- 338.2 מליון ₪.

 
10/02/16 - הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגד קשת אגרות חוב בע"מ וחב' נוספות
כב' השופט אליהו בכר מבית המשפט המחוזי בתל אביב הורה על פרסום לציבור אודות הסכם פשרה שהוגש בתביעה ייצוגית שהוגשה ע"י משרדנו. התביעה הייצוגית הוגשה כנגד חברת קשת אגרות חוב ואחרים בגין אי גילוי אודות אירועים מהותיים אשר סימנו את הידרדרות חברת ליהמן ברדרס וכן אי נקיטת פעולות שהיה בהן כדי לבטל ו/או לצמצם את חשיפת המשקיעים לקריסת ליהמן ברדרס.

 
12/01/16 - הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגד חברת השמירה
כב' השופטת אופירה דגן-טוכמכר מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הורתה על פרסום לציבור אודות הסכם פשרה שהוגש בתביעה ייצוגית שהוגשה ע"י משרדנו. התביעה היצוגית הוגשה כנגד חברת השמירה בגין אי תשלום לעובדים של כספים וזכויות המגיעות להם כדין - בגין עבודה במוצאי שבת, שעות נוספות בגין עבודה מעבר לשבע שעות במשמרת לילה, השתתפות במטווחים ו/או רענוני ירי ובגין ימי חג.

 
01/10/15 - פסק דין בתביעה נגד הכונס הרשמי
ביום 1/10/2015 ניתן פסק דין בתביעה ייצוגית שהוגשה ע"י משרדנו בבית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופטת ד' אבניאלי). בית המשפט אישר הסכמה לפיה המדינה הפחיתה את סכומי האגרות הנגבים בתיקי פירוק חברות ובתיקי פשיטת רגל וכן תחזיר סכומים שגבתה ביתר בשנתיים שקדמו לפסק הדין. בית המשפט קבע כי מדובר בתביעה בעלת חשיבות ציבורית ותרומה משמעותית לציבור ואישר גמול מיוחד לתובע הייצוגי בסך של 130,000 ש"ח ושכ"ט למשרדנו בשיעור של 650,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

 
06/09/15 - תביעה נגזרת נגד בעלי תפקידים בחברה
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. לטענת המבקשת, בין היתר, החל מסוף שנת 2011, נטלה חברת הניהול דמי ניהול ואופציות בשווי של כ – 42 מיליון ₪, שלא כדין. לטענת המבקשת הנתבעים פעלו במשותף על מנת למנוע דיון בהסכם הניהול באסיפה הכללית של החברה, בניגוד למתחייב מתיקון 16 לחוק החברות, ואף פעלו לתיקון ההסכם והארכתו לתקופה של 7 שנים נוספות (עם אפשרות להאריכו בשלוש שנים נוספות), ללא קבלת אישור האסיפה הכללית כמתחייב בדין. סכום התביעה מוערך בסך של כ- 42 מיליון ₪ ובמסגרתה מבוקשים סעדים נוספים.

 
17/06/15 - תובענה ייצוגית נגד אפריקה ישראל
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב עניינה של התביעה הינו מצגי שווא בדוחות הכספיים של החברות, אפריקה השקעות ואפריקה תעשיות. לטענת התובע החל מחודש מרץ 2015 הלכה ונחשפה בפני הציבור הרחב תמונה חמורה ולפיה במשך שנים הוצגו לציבור דוחות כספיים כוזבים הן של המשיבה 1 והן של המשיבה 2. המצגים והדוחות המטעים שהציגו אפריקה השקעות ואפריקה תעשיות לציבור שיפרו לאין ערוך את האטרקטיביות של מניותיהן בעיני המשקיעים, כאשר בדיעבד נסתבר כי האטרקטיביות נבעה ממידע כוזב ומטעה. סכום התביעה הייצוגית הוערך ע"י מומחה כלכלי מטעם התובע בסך של כ- 72 מיליון ש"ח

 
07/06/15 - תובענה ייצוגית נגד מגדל חברה לביטוח
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב עניינה של התביעה הינו שיפוי המבוטחים בביטוחי בריאות. לטענת התובעים, המשיבה משפה את המבוטחים בסכומי ביטוח בערכם הנומינאלי ההיסטורי הקבוע בפוליסה, בלא שסכומים אלה יוצמדו למדד המחירים לצרכן, עד לקרות האירוע המזכה.

 


עמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com