17/05/16 - פסק דין בתביעה ייצוגית נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ ופמי פרימיום בע"מ

ביום 17/05/2016 ניתן פסק דין במסגרתו אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופט יצחק ענבר) הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו כנגד חברות הביטוח הפניקס ופמי פרימיום בעניין שיפוי המבוטחים בביטוחי בריאות בסכומי ביטוח בערכם הנומינאלי ההיסטורי, בלא שסכומים אלה יוצמדו למדד המחירים לצרכן. במסגרת הסדר הפשרה הצהירו והתחייבו המשיבות כי הן תשלמנה החזרים לפי פוליסות הביטוח וכתבי השירות כשהם מוצמדים ממועד ההוצאה הכספית על ידי המנוי ועד למועד התשלום בפועל ובכפוף לתקרה, כאשר התקרות יוצמדו למדד המחירים לצרכן. בהתאם להסכם הפשרה המשיבות יפצו פיצוי אישי את חברי הקבוצה, ככל הניתן, כאשר יתרת הפיצוי תיתרם למטרות ציבוריות ראויות. סכום הפיצוי לעבר מסתכם בסך של 1,440,000 ₪. כמו כן נפסק גמול מיוחד לתובע הייצוגי בסך של 81,450 ₪ ושכ"ט בשיעור של 407,250 ₪ בתוספת מע"מ

עמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com