ראשית, חשוב מאוד שלא התעלם מהמכתב. פעמים רבות עריכת מכתב תשובה הכולל התייחסות עובדתית או משפטית לטענות המופנות כנגד החברה, עשוי לשכנע את הפונה להימנע מהגשת תביעה ייצוגית כנגדך ובכך לחסוך את ההוצאות משפטיות והפרסום השלילי הכרוכים בכך.

שנית, חשוב להבין את הטענה המופנית כנגדך, לבדוק את היבטיה העובדתיים והמשפטיים ובמידת האפשר – לאחר יעוץ משפטי מתאים – לתקן לאלתר את הליקוי עליו הצביע הפונה עוד טרם הגשת התביעה הייצוגית. תיקון הליקוי עשוי לייתר את התובענה הייצוגית או להעמידה על סכומים נמוכים באופן משמעותי.

תביעה ייצוגית נפתחת בהגשת בקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית. בהתאם לתקנות הנתבע רשאי להשיב לבקשה בתוך תשעים ימים מיום שהומצאה לו או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט. תשומת לב כי המועדים הנ"ל אינם כוללים בדרך כלל את פגרות בית המשפט.

לנתבעים בתביעות ייצוגית קיימות טענות הגנה רבות ומגוונות, ובין היתר:

  • העדר עילה מכוח לחוק תובענה ייצוגית – ניתן להגיש תובענה רק בעילות התביעה המפורטות בתוספת השנייה של חוק תובענות ייצוגית.
  • אי התאמת התביעה לניהול כתובענה ייצוגית:

מאחר ותביעה אינה מעוררת שאלות מהותיות המשותפות לכלל חברי הקבוצה או שאין אפשרות סבירה ששאלות אלה יוכרעו לטובת הקבוצה.

מאחר ותובענה ייצוגית אינה הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת נשוא התביעה.

  • העדר עילה אישית של התובע; למעט במקרים מיוחדים, התובע חייב להיות בעל עילת תביעה אישית כנגד הנתבע.

ניהול שאינו הולם אן בחוסר בתום לב – ניתן להדוף תביעה ייצוגית כאשר קיים יסוד סביר להניח שעניינם של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך שאינה הולמת או בחוסר תום לב.

לא. ברוב המקרים, אין חובה לשלוח מכתב טרם הגשת תביעה ייצוגית.

למעט במקרים מיוחדים, ובכפוף לבדיקת מתאימה בראי חוק ההגבלים העסקיים, אין מניעה לקבלת ייצוג ממשרד עו"ד אחד עבור מספר נתבעים, בתביעה ייצוגית. הדבר מותנה בטיב הטענות המועלות כנגדם ואף בשאלה האם קיימים ניגודי אינטרסים בין הנתבעים השונים.

תביעה מוגשות כנגד מספר סניפים של אותו נתבע (לרבות סניפי זכיינות) יכולים ככלל להתגונן במשותף, ככל שלא קיימת ניגוד אינטרסים בין הסניפים ו/או בעליהם השונים.

סכום תביעה ייצוגית שהוא מופרז ומוגזם, הינו חיזיון נפרץ במקומותינו ועשוי במקרים מסוימים להעיד על חוסר המיומנות ו/או חוסר תום הלב של התובע הייצוגי.

בדומה לתחומים האחרים, עלות הגנה משפטית בתביעה ייצוגית, משתנה בהתאם לסוג התביעה והיקפה. נוכח היקפן של הטענות המשפטיות והעובדתיות שיש להעלות בפני בית המשפט במקרה של ניהול בקשת האישור והתביעה הייצוגית, הרי היקף השעות לניהול הגנה ייצוגית, יכול לנוע בין שעות עבודה בודדות (ככל שניתן לשכנע את התובע לסלק את התביעה הייצוגית על הסף) עד כדי עשרות שעות עבודה עבור לניהול שלב בקשת האישור.

ככל שתביעה מאושרת כתביעה ייצוגית, היקף שעות העבודה תלוי בטיב התביעה ובאופן ניהולה הצפוי.

לפנות בהקדם למשרד עורכי דין המתמחה בתחום, על מנת שיהא בידו מספיק זמן, ללמוד את עילת התביעה ובמידת הצורך להכין כתב תשובה או לנהל מו"מ עם התובע לסילוק התביעה על הסף.