תביעה ייצוגית כנגד חברת אקסטרא פלסטיק

התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
על פי הנטען בכתב התביעה, דוחות החברה לבורסה ברבעון השני והשלישי לשנת 2011, כללו מצגים מטעים בנוגע לסך של 25 מיליוני ₪ אותו לוותה החברה ממוסד בנקאי והוצג תחת סעיף מזומנים ושווי מזומנים, כאשר למעשה היה צריך לסווגו כפקדון מוגבל בשימוש. בנוסף את התחייבותה לבנק אמורה היתה החברה לסווג כהתחייבות שוטפת ולא באופן שהוצגה בפועל בדוחות – כהתחייבות לטווח ארוך.
ביום 27/3/2012 הודיעה החברה על תיקון רטרואקטיבי של הדוחו"ת הכספיים לרבעון השני והשלישי כאמור ודיווחה כי לאור 'תיקון' זה תעבור החברה ממצב של הון חוזר חיובי למצב של הון חוזר שלילי. זאת ועוד, בעקבות תיקון הדוחות כאמור הודיע רו"ח המבקר של החברה כי בכוונתו לכלול בדוחות הכספיים שיתוקנו הערת "עסק חי".
לטענת התובע, המדובר בהטעייה חמורה ממנה נפגעו מחזיקי האג"ח.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 5 מיליון ₪.