תביעה ייצוגית נגד הפניקס חברה לביטוח ופמי פרימיום בע"מ

התובענה והבקשה לאיש הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה הינו בשיפוי מבוטחים בביטוחי בריאות
לטענת התובע המשיבות משפות את המבוטחים בביטוחי בריאות בסכומי ביטוח בערכם הנומינאלי ההיסטורי, בלא שסכומים אלה יוצמדו למדד המחירים לצרכן.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 30.1 מליון ש"ח כנגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ וכ- 43 מליון ש"ח כנגד פמי פרימיום בע"מ.