בקשה לתביעה נגזרת בעניין חברת דניה סיבוס בע"מ

בקשה לאישור הגשתה של תביעה נגזרת הוגשה כנגד חברי הדירקטוריון של דניה סיבוס בע"מ בסכום כולל של כ- 140 מיליון ש"ח, בעילה של ביצוע חלוקה אסורה על ידי דניה סיבוס.

במסגרת הבקשה, נטען על ידי התובעים, שיש לראות בחלקה העיקרי של ההלוואה בסך של 170 מיליון ש"ח, שהועמדה לחברת אפריקה ישראל להשקעות על ידי דניה סיבוס כחלוקה אסורה, בסך כולל של כ- 140 מיליון ש"ח.

לטענת התובעים, המדובר בחלוקה אסורה הואיל והלוואת דניה סיבוס לחברת אפריקה ישראל להשקעות שימשה בעיקרה לצורך מימון רכישתן של מניות דניה סיבוס במסגרת הצעת הרכש, והועמדה מבלי שהיא מקיימת את מבחני החלוקה הקבועים בחוק החברות.

התובעים טוענים, כי התנהגות ומחדלי הנתבעים עולים כדי עוולת הרשלנות על פי פקודת הנזיקין והפרת חובה חקוקה, בדרך של הפרת חובות הזהירות והאמונים בהן הם חייבים כלפי החברה.

התביעה והבקשה לאישורה כתביעה נגזרת הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז תל אביב (המחלקה הכלכלית).