תביעה נגזרת נגד בעלי תפקידים בחברה הבורסאית סלע נדל"ן

התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
לטענת המבקשת, בין היתר, החל מסוף שנת 2011, נטלה חברת הניהול דמי ניהול ואופציות בשווי של כ – 42 מיליון ₪, שלא כדין.
לטענת המבקשת הנתבעים פעלו במשותף על מנת למנוע דיון בהסכם הניהול באסיפה הכללית של החברה, בניגוד למתחייב מתיקון 16 לחוק החברות, ואף פעלו לתיקון ההסכם והארכתו לתקופה של 7 שנים נוספות (עם אפשרות להאריכו בשלוש שנים נוספות), ללא קבלת אישור האסיפה הכללית כמתחייב בדין.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 42 מיליון ₪ ובמסגרתה מבוקשים סעדים נוספים.