תובענה ייצוגית כנגד כלל מימון אישי

תביעה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות והלוואות חוץ בנקאיות.
תמצית עניינה של התביעה הייצוגית, בין היתר, בהעלאת סכום "דמי הגבייה החודשיים" באופן חד צדדי, בניגוד להסכם ולהוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות וכן בהפרת הוראות תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות לחוזה אחיד). בסך של כ- 8 מליון ₪ ובנוסף מתבקש בית המשפט ליתן צוי עשה וסעדים הצהרתיים.