תובענה ייצוגית כנגד מגדל וכלל חברות לביטוח וחבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ

בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני ביטוח.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. התובענה עוסקת פוליסת ביטוח החיים הקבוצתית של משרתי הקבע והגמלאים. לטענת המבקש בשים לב שחברי הקבוצה נושאים בתשלום פרמיות ביטוח חיים, בדרך של ניכוי משכרם החודשי, הרי עצם כפייתו והעדר האפשרות לבטלו עומדים בניגוד להוראות כל דין. המבקש עותר בשמו ובשם הקבוצה, לביטול התשלום הכפוי למפרע וכמובן לביטול התשלום הכפוי מעתה ואילך (להלן:"העילה הראשונה"). עוד טוען המבקש כי המשיבות הגדילו את התשלום הכפוי, שלא בהתאם לתנאי הפוליסה (להלן :"העילה השנייה") וכן כי אינן מעבירות לרשות חברי הקבוצה את תנאי הפוליסה המלאים והעדכניים בניגוד להוראות הדין. סכום התביעה האישית מגיע כדי 2,165 ש"ח בעילה הראשונה וסך של 483 ש"ח בעילה השניה. סכום התביעה לקבוצה מגיע כדי 490 מיליון ש"ח בעילה הראשונה ו- 84.5 מיליון ש"ח בעילה השנייה.