תובענה ייצוגית כנגד מדינה ישראל – צבא הגנה לישראל

בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב – תביעת השבה כנגד רשות בתחום דיני הביטוח.
התובענה עוסקת בפוליסת ביטוח החיים הקבוצתית של משרתי הקבע והגמלאים. לטענת המבקש בשים לב שחברי הקבוצה נושאים בתשלום פרמיות ביטוח חיים, בדרך של ניכוי משכרם החודשי, הרי עצם כפייתו והעדר האפשרות לבטלו עומדים בניגוד להוראות כל דין. המבקש עותר בשמו ובשם הקבוצה, להשבת הסכומים שנגבו שלא כדין (להלן:"העילה הראשונה"). עוד הטוען המבקש כי התשלום הכפוי נגבה מעבר לסכום הנקוב בתנאי הפוליסה ומבלי לגרוע בדרישת ההשבה ביחס לעילה הראשונה, עומדת לקבוצה הזכות לקבלת הסכומים שנגבו ביתר כאמור (להלן :"העילה השנייה"). סכום התביעה האישית מגיע כדי 2,165 ש"ח בעילה הראשונה וסך של 483 ש"ח בעילה השניה. סכום התביעה לקבוצה מגיע כדי 40 מיליון ש"ח בעילה הראשונה ו- 33.810 מיליון ש"ח בעילה השנייה.