תובענה ייצוגית כנגד סוכנות הנסיעות מונה טורס בע"מ

הבקשה והתביעה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
לטענת התובעים בחרה סוכנות הנסיעות להפר את הוראות הדין, ולחשב את התשלום בשקלים של נסיעות הנקובות בסכום דולרי לפי שער דולר העולה על שער ההמרה המקסימאלי המותר.
סכום התובענה לקבוצה מוערך בסך נומינאלי של כ- 11.5 מיליון ₪.