תובענה ייצוגית כנגד קשת אגרות חוב בע"מ ואח'

בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני ניירות ערך.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. התובענה עוסקת בתמצית באגרות החוב שהונפקו לציבור על ידי הנתבעת ולאחר קריסת חברת ליהמן ברדרס, הופסק המסחר בהן. התביעה מייחסת לנתבעים, ביניהם הדירקטורים ובעלי השליטה בחברת קשת אגרות חוב (לרבות אקסלנס ואקספרט פיננסים) אי גילוי אודות אירועים מהותיים אשר סימנו את הידרדרות חברת ליהמן ברדרס וכן אי נקיטת פעולות שהיה בהן כדי לבטל ו/או לצמצם את חשיפת המשקיעים לקריסת ליהמן ברדרס, לרבות הוצאת כספי הפקדונות מבעוד מועד ו/או רכישת ביטוח פיקדונות. סכום התביעה האישית מגיע כדי כ – 38,000 ש"ח נומינאלי וסכום התובעה לקבוצה מוערך בסך של 286 מיליון ש"ח.