תובענה ייצוגית נגד מגדל חברה לביטוח

התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב
עניינה של התביעה הינו שיפוי המבוטחים בביטוחי בריאות.
לטענת התובעים, המשיבה משפה את המבוטחים בסכומי ביטוח בערכם הנומינאלי ההיסטורי הקבוע בפוליסה, בלא שסכומים אלה יוצמדו למדד המחירים לצרכן, עד לקרות האירוע המזכה.