מקרקעין – ייצוג בהליכים משפטיים

המשרד מייצג בערכאות משפטיות יחידים, חברות ובעיקר גופים מוסדיים גדולים בתחום המקרקעין. המשרד נבחר כאחד הזוכים במכרז לייצוג משפטי במיקור חוץ (Outsourcing) של מדינת ישראל בתחום דיני המקרקעין ומייצג בנוסף את רשות מקרקעי ישראל.

בין היתר, ניהל ומנהל המשרד מאות רבות, עד כדי אלפי תביעות בתחום המקרקעין לרבות:

תביעות לביטול ואכיפת הסכמי מכר מקרקעין:

תביעות המתנהלות בדרך כלל לבית המשפט המחוזי ועניינן, אכיפת הסכמי מכר, לרבות מכר דירה וקרקעות ו/או ביטולן של עסקאות כאמור.

תביעות לאיחוד וחלוקה במקרקעין:

תביעות לאיחוד וחלוקה במקרקעין, בין בהסכמת הבעלים ובין שאינן בהסכמה, לרבות מכוח תוכנית איחוד וחלוקה; בתביעות אלה, יש להסדיר או את חלוקת הזכויות בעין, לרבות תשלומי איזון מתאימים לבעלי הזכויות, או את קבלת התמורה הנאותה בגין אובדן הזכות הקניינית.

תביעות אלה דורשות התעמקות, בזכויות קניינית, מעין קנייניות, תכנוניות, תוך התחשבות במצב הפיזי של המקרקעין ופלישות או חזקות ייחודיות לבעלי החלקה השונים.

תביעות לפירוק שיתוף במקרקעין:

תביעות לפירוק שיתוף במקרקעין ("מושע"), בין בדרך של מכירה לצד ג' ובין בחלוקה בעין בין הבעלים, לרבות תשלומי איזון ככל שנדרש.

תביעות אלה דורשות הבנה מעמיקה, בזכויות קניינית ומעין קנייניות, זכויות תכנוניות ועוד והבנה בהיבטים השמאים והמסחריים הכלולים בזכויות אלה.

תביעות פינוי שוכרים ופולשים (סילוק יד):

תביעות לפינוי שוכרים ופולשים במקרקעי ציבור ובקרקע פרטית, בדירות מגורים ובשטחים בעלי אופי מסחרי או חקלאי.

תביעות בעניין דיירות מוגנת:

תביעות כספיות ותביעות לפינוי דיירים מוגנים מכוח הסכם ו/או דין, לרבות פינוי דיירים מוגנים בשכירות חופשית (ללא תקרה מחיר) ועוד.

תביעות דורשות הבנה משפטית של תחום הדיירות המוגנת, על מאפייניו המיוחדים, ועילות הפינוי המקנות לבעל המקרקעין הזכות לפנות דיירים מוגנים, כמו גם טענות ההגנה העומדות לדיירים המוגנים.

תביעות להשתתפות דייר מוגן בעלויות שיפוץ ותחזוקה של הרכוש המשותף והנכס בדיירות מוגנת.

תביעות כספיות בקשר לזכויות במקרקעין:

תביעות לתשלום דמי שכירות, דמי חכירה לרשות מקרקעי ישראל, תביעות בגין דמי שימוש ראויים ותביעות לתשלום נזקים שנגרמו על ידי שוכר ו/או בעל זכויות במקרקעין.

תביעות לרישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין:

המשרד עוסק רבות בתביעות לרישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין, לרבות בגין עסקאות שנערכו לפני עשורים רבים, וטרם נרשמו מסיבות שונות.

בתביעות אלה לעיתים נדרש לאתר את בעלי הקרקע ו/או יורשיהם לאכוף עליהם את רישום המקרקעין, מכוח הסכמי עבר.