למשרד התמחות בתחום דיני המשפט המינהלי ועסק רבות בתחום זה, הן בייעוץ משפטי שוטף והן בניהול תיקים משפטיים בכל הערכאות המנהליות, לרבות בתי המשפט לעניינים מנהליים, בית המשפט הגבוה לצדק, בתי דין וטרניבונלים מנהליים.

המשפט מייעץ באופן שוטף וקבוע לשלל גופים ציבוריים וכאלה הממלאים תפקידים ציבוריים, לרבות:

  • יעוץ שוטף להנהלת התאגיד; בין היתר, יעוץ בעניין התקשרויות שונות, החובה או אי החובה לצאת מכרז או לפנייה לקבלת הצעות, מכרז לקבל עובדים, או זכויות עובדים, יעוץ משפטי אסטרטגי ועוד;
  • יעוץ שוטף לדירקטוריון ולוועדותיו; לרבות יעוץ בעניין תקנון התאגיד, סמכויות הדירקטוריון והוועדות השונות, מניין חוקי (קוורום) לקבלת ההחלטות ועוד;
  • יעוץ ביישום והטמעה של נהלים והוראות דין מחייבות את התאגידים.

למשרד התמחות וניסיון רב בדיני מכרזים ובעריכתם:

  • המשרד ערך עבור גופים ציבוריים ואחרים, מאות מכרזים בתחומים שונים, לרבות מכרזי בנייה, התקשרות עם ספקים ונותני שירותים שונים, פניות לקבלת הצעות, פניות לקבלת מידע – RFI , עריכת מסמכי המכרז ונספחיו הסכמי התקשרות עם הזוכים והתאמת כל אלה לדרישות השונות הנוגעות לכל תאגיד ו/או גוף ציבורי בהתאם למערכת החוקים ו/או ההנחיות החלות עליו;
  • יעוץ שוטף בבניית המכרז, תנאי הסף במסגרתו וכן השתתפות וייעוץ לוועדת מכרזים;
  • ניהול הליכים משפטיים בתחום זה, לרבות תקיפת תנאי מכרז ושינויים, ביטול תוצאות מכרז ועוד;
  • בנוסף מספר המשרד שירותים משפטיים לצורך הגשת עתירות שונות בתחומי המשפט המינהלי ו/או התגוננות בפני עתירות אלה, לרבות עתירות בתחום דיני מכרזים ועתירות מינהליות כנגד החלטות רשות ציבורית או גוף הממלא תפקיד ציבורי ועוד.