תנאי שימוש באתר

כל משתמש באתר זה מקבל על עצמו את תנאי השימוש המקובלים באתרים מסוג זה, ואת תנאי השימוש המפורטים להלן.

כללי:

כל האמור באתר זה בלשון זכר, גם בלשון נקבה משמע, וכל האמור בלשון יחיד, גם בלשון רבים משמע, ולהיפך.

זכויות יוצרים:

הזכויות, מכל מן וסוג שהוא, לתכנים המופיעים באתר זה מוגנות בהתאם להוראות כל דין לרבות במסגרת דיני זכויות יוצרים, וחל איסור מוחלט להעתיק ו/או להשתמש בדרך כלשהי בתכנים אלה, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב ממשרד עורכי הדין.

הסתמכות ויעוץ משפטי:

אין בתכנים המופיעים באתר זה כדי להוות יעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי. כל המידע, משפטי או אחר, המופיע באתר זה, הינו מידע כללי בלבד ובכל מקרה אין ולא ניתן להסתמך עליו לצורך קבלת החלטה ו/או נקיטת פעולה משפטית או אחרת.